I Advento savaitė (KV)
Ketvirtadienis

Pirmasis skaitinys (Iz 26, 1–6)

    Tą dieną giedos Judo žemėje tokią štai giesmę:
    „Mes turime miestą tvirtuolį. Mums Viešpats išganymą teikia – sienas ir pylimus stato. Atkelkit vartus, kad įžengti galėtų teisinga tauta, kuri saugo teisybę, kurios nusistatymas tvirtas. Todėl jai užtikrini taiką, kad ji tavimi pasikliauja.
    Visad pasikliaukite Viešpačiu, nes Viešpats – uola amžinoji! Jis nubloškė tuos, kur aukštybėj gyveno, sugriovė iškilųjį miestą, į dulkes nustūmė. Galės dabar trempti jį kojos varguolių ir mindžioti žingsniai beturčių“.

Atliepiamoji psalmė (Ps 117, 1. 8–9. 19–21. 25–27a)

P.  Palaima tam, kurs ateina Viešpaties vardu!

Posmelis prieš evangeliją (Iz 55, 6)

P.  Aleliuja. – Ieškokite Viešpaties, nes jis leidžiasi randamas;
                     šaukitės jo, nes jisai arti! – P. Aleliuja.

Evangelija (Mt 7, 21. 24–27)

    Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
    „Ne kiekvienas, kuris man šaukia: 'Viešpatie, Viešpatie!', įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo Tėvo valią.
    Kas klauso šitų mano žodžių ir juos vykdo, panašus į išmintingą žmogų, pasistačiusį namą ant uolos. Prapliupo liūtys, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą. Tačiau jis nesugriuvo, nes buvo pastatytas ant uolos.
    Kas klauso šitų mano žodžių ir jų nevykdo, panašus į paiką žmogų, pasistačiusį namą ant smėlio. Prapliupo liūtys, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą, ir jis sugriuvo, o jo griuvimas buvo smarkus“.