XXXIV eilinė savaitė
Šeštadienis


Pirmasis skaitinys (Apr 22, 1–7)

    Angelas parodė man, Jonui, gyvybės vandens upę, tvaskančią tarsi krištolas, ištekančią nuo Dievo ir Avinėlio sosto. Aikštės viduryje iš abipus upės augo gyvybės medžiai, vedantys dvylika vaisių, kiekvieną mėnesį duodantys savo vaisių, o tų medžių lapai tiko tautoms gydyti. Nieko prakeiktino nebebus. Mieste stovės Dievo ir Avinėlio sostas, ir Dievo tarnai garbins jį. Jie regės jo veidą, ir jų kaktose bus jo vardas. Nakties nebebus, jiems nebereikės nei žiburio, nei saulės šviesos, nes Viešpats Dievas jiems švies ir jie viešpataus per amžių amžius.
    Tuomet jis man pasakė: „Šie žodžiai patikimi ir tikri. Viešpats, pranašų dvasių Dievas, atsiuntė savo angelą parodyti savo tarnams, kas turi įvykti netrukus. Štai aš veikiai ateinu! Palaimintas, kas laikosi šios knygos pranašystės žodžių!“

Atliepiamoji psalmė (Ps 94, 1–7)

P.  Maranata! Ateik, Viešpatie Jėzau!

Posmelis prieš evangeliją (Lk 21, 36)

P.  Aleliuja. – Visą laiką budėkite ir melskitės, kad sugebėtumėte kaip reikia stoti
                     Žmogaus Sūnaus akivaizdoje. – P. Aleliuja.

Evangelija (Lk 21, 34–36)

    Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
    „Saugokitės, kad jūsų širdis nebūtų apsunkusi nuo gardžių valgių, svaigalų ir kasdienių rūpesčių, kad toji diena neužkluptų jūsų netikėtai. It žabangai ji užgrius visus žemės gyventojus. Todėl visą laiką budėkite ir melskitės, kad sugebėtumėte išvengti visų būsimųjų nelaimių ir atsilaikyti Žmogaus Sūnaus akivaizdoje“.