XXXI eilinė savaitė
Pirmadienis


Pirmasis skaitinys (Fil 2, 1–4)

    Broliai!
    Jeigu esama Kristuje paskatinimo, meilės paguodos, jei esama bendrystės Dvasioje, nuoširdumo ir užuojautos, tai padarysite mano džiaugsmą tobulą tuo, kad laikysitės vienos minties, turėsite vienokią meilę, santaiką ir sutarimą. Tegul nelieka vietos vaidams ar tuščiai puikybei, bet nuolankiai kitus vertinkite aukščiau už save ir žiūrėkite kiekvienas ne savo naudos, bet kitų.

Atliepiamoji psalmė (Ps 130, 1. 2. 3)

P.  Išlaikyk mano sielą savo ramybėje, Viešpatie.

Posmelis prieš evangeliją (Jn 8, 31b–32a)

P.  Aleliuja. – Jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai;
                    jūs pažinsite tiesą, – sako Viešpats. – P. Aleliuja.

Evangelija (Lk 14, 12–14)

    Pasikvietusiam jį vaišių fariziejų vyresniajam Jėzus pasakė:
    „Keldamas pietus ar vakarienę, nekviesk nei savo draugų, nei brolių, nei pažįstamų, nei turtingų kaimynų, kad kartais jie savo ruožtu nepakviestų tavęs ir tau nebūtų atlyginta. Rengdamas vaišes, verčiau pasikviesk vargšų, paliegėlių, luošų ir aklų, tai būsi palaimintas, nes jie neturi kuo atsilyginti ir tau bus atlyginta teisiųjų prisikėlime“.