XXX eilinė savaitė
Ketvirtadienis


Pirmasis skaitinys (Ef 6, 10–20)

    Broliai!
    Būkite tvirti Viešpatyje jo galybės jėga. Apsiginkluokite visais Dievo ginklais, kad galėtumėte išsilaikyti prieš velnio klastas. Mes grumiamės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose.
    Todėl imkitės visų Dievo ginklų, kad galėtumėte blogą dieną pasipriešinti ir, visa nugalėję, išsilaikyti. Tad stokite į kovą, apsijuosę savo strėnas tiesa, apsivilkę teisumo šarvais ir apsiavę kojas ryžtu skleisti taikos Evangeliją. O svarbiausia, pasiimkite tikėjimo skydą, su kuriuo užgesinsite visas ugningas piktojo strėles.
    Pasiimkite taipogi išganymo šalmą ir Dvasios kalaviją, tai yra Dievo žodį. Kiekvienu metu melskitės Dvasioje įvairiomis maldomis ir prašymais. Be paliovos budėkite, malda užtardami visus šventuosius ir mane, kad, kai atveriu burną, būtų man duota drąsiai skelbti Evangelijos paslaptį, kurios pasiuntinys esu ir būdamas kaliniu, – kad turėčiau drąsos kalbėti taip, kaip privalau kalbėti.

Atliepiamoji psalmė (Ps 143, 1–2. 9–10)

P.  Šlovė Viešpačiui, mano tvirtovei!

Posmelis prieš evangeliją (Lk 19, 38)

P.  Aleliuja. – Garbė karaliui, kuris ateina Viešpaties vardu!
                     Ramybė danguje, šlovė aukštybėse! – P. Aleliuja.

Evangelija (Lk 13, 31–35)

    Atėjo keli fariziejai ir įspėjo Jėzų: „Eik iš čia, pasišalink, nes Erodas nori tave nužudyti“.
    Jis atsakė jiems: „Keliaukite ir pasakykite tam lapei: 'Štai aš išvarinėju demonus ir gydau šiandien, tai darysiu ir rytoj, o trečią dieną būsiu visa atlikęs. Bet šiandien, ir rytoj, ir poryt aš turiu keliauti – nedera gi pranašui žūti ne Jeruzalėj'.
    Jeruzale, Jeruzale! Tu žudai pranašus ir užmuši akmenimis tuos, kurie pas tave siųsti. Kiek kartų norėjau surinkti tavo vaikus, tarsi višta savo viščiukus po sparnais, o tu nenorėjai!
    Štai paliekami jums jūsų namai. Ir aš sakau jums: jūs manęs nebematysite, kol ateis laikas, kada imsite šaukti; 'Garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu!'“