XXIX eilinė savaitė
Ketvirtadienis


Pirmasis skaitinys (Ef 3, 14–21)

    Broliai!
    Aš klaupiuosi prieš Tėvą, nuo kurio kiekviena tėvystė danguje ir žemėje turi vardą, kad iš savo šlovės lobio suteiktų jums stiprybės jo Dvasios galia tapti vidiniais žmonėmis, kad Kristus per tikėjimą gyventų jūsų širdyse ir jūs, įsišakniję ir įsitvirtinę meilėje, galėtumėte suvokti kartu su visais šventaisiais, koks yra plotis, ir ilgis, ir aukštis, ir gylis, ir pažinti Kristaus meilę, kuri pranoksta visokį žinojimą, kad būtumėte pripildyti visos Dievo pilnatvės.
    O tam, kuris savo jėga, veikiančia mumyse, gali padaryti nepalyginti daugiau, negu mes prašome ar išmanome, jam tebūna šlovė Bažnyčioje ir Kristuje Jėzuje visose kartose per amžių amžius! Amen.

Atliepiamoji psalmė (Ps 32, 1–2. 4–5. 11–12. 18–19)

P.  Viešpaties malonių pilna yra žemė.

Posmelis prieš evangeliją (Fil 3, 8–9)

P.  Aleliuja. – Aš ryžausi visko netekti ir viską laikau sąšlavomis,
                     kad tik laimėčiau Kristų ir būčiau jame. – P. Aleliuja.

Evangelija (Lk 12, 49–53)

    Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
    „Aš atėjau įžiebti žemėje ugnies ir taip norėčiau, kad ji jau liepsnotų! Aš turiu būti pakrikštytas krikštu ir taip nerimstu, kol tai išsipildys!
    Gal manote, kad esu atėjęs atnešti žemėn taikos? Ne, sakau jums, ne taikos, o nesantarvės. Nuo dabar penki vienuose namuose bus pasidaliję: trys prieš du ir du prieš tris. Tėvas stos prieš sūnų, o sūnus prieš tėvą, motina prieš dukterį, o duktė prieš motiną; anyta prieš marčią, ir marti prieš anytą“.