XXVII eilinė savaitė
Šeštadienis


Pirmasis skaitinys (Gal 3, 22–29)

    Broliai!
    Raštas viską apjuosė nuodėme, kad pažadas dėl tikėjimo į Jėzų Kristų tektų tiems, kurie tiki.
    Prieš ateinant tikėjimui, mes buvome įstatymo galia įkalinti, kad lauktume apsireiškiant tikėjimo. Tuo būdu įstatymas auklėjo mus Kristui priimti, kad mes būtume tikėjimu nuteisinti. Tikėjimui atėjus, mes jau nesame auklėtojo globoje. Juk jūs visi esate Dievo vaikai, tikėdami Jėzų Kristų.
    Ir visi, kurie esate pakrikštyti Kristuje, apsivilkote Kristumi. Nebėra nei žydo, nei graiko; nebėra nei vergo, nei laisvojo; nebėra nei vyro, nei moters: visi jūs esate viena Kristuje Jėzuje! O jeigu jūs priklausote Kristui, tai esate taipogi Abraomo palikuonys ir pažado paveldėtojai.

Atliepiamoji psalmė (Ps 104, 2–7)

P.  Amžiams atmena Viešpats sandorą savo.

Posmelis prieš evangeliją (Lk 11, 28)

P.  Aleliuja. – Palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi. – P. Aleliuja.

Evangelija (Lk 11, 27–28)

    Jėzui bekalbant, viena moteris iš minios garsiai sušuko: „Palaimintos įsčios, kurios tave nešiojo, ir krūtys, kurias žindai!“
O jis atsiliepė: „Dar labiau palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi“.