XXVII eilinė savaitė
Penktadienis


Pirmasis skaitinys (Gal 3, 7–14)

    Broliai!
    Supraskite, kad Abraomo vaikai yra tie, kurie tiki. Ir Raštas, numatydamas, kad Dievas tikėjimu nuteisina pagonis, iš anksto paskelbė Abraomui gerą naujieną: „Tavyje bus palaimintos visos tautos“. Tuo būdu tikintys žmonės susilaukia palaiminimo kartu su tikinčiuoju Abraomu.
    Visiems, kurie remiasi įstatymo darbais, gresia prakeikimas. Parašyta: „Prakeiktas kiekvienas, kas ištikimai nesilaiko visų įstatymo knygoje surašytų nuostatų ir jų nevykdo“. Kad įstatymu niekas nenuteisinamas pas Dievą, aišku, nes „teisusis gyvens tikėjimu“. O įstatymas nėra kilęs iš tikėjimo, nes „kas juos vykdo, tas gyvens jais“.
    Kristus mus atpirko iš įstatymo prakeikimo, tapdamas už mus prakeikimu, nes parašyta: „Prakeiktas kiekvienas, kuris kybo ant medžio“. Šitaip per Jėzų Kristų pagonims atiteko Abraomo palaiminimas, ir mes tikėjimu gavome pažadėtąją Dvasią.

Atliepiamoji psalmė (Ps 110, 1–6)

P.  Savo sandorą Viešpats atmena amžiais.

Posmelis prieš evangeliją (Jn 12, 31–32)

P.  Aleliuja. – Netrukus šio pasaulio kunigaikštis bus išmestas laukan, – sako Viešpats.
                     – O aš, kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie savęs. – P. Aleliuja.

Evangelija (Lk 11, 15–26)

    Jėzui išvarius demoną, kai kurie žmonės sakė: „Jis išvaro demonus su demonų valdovo Belzebulo pagalba“. Kiti, mėgindami jį, reikalavo ženklo iš dangaus.
    Žinodamas, ką jie mano, Jėzus jiems tarė: „Kiekviena suskilusi karalystė bus sunaikinta, ir namai grius ant namų. Jeigu ir šėtonas pasidalijęs, tai kaip išsilaikys jo karalystė?! Jūs gi sakote mane išvejant demonus su Belzebulo pagalba. Jeigu jau aš išvarau juos su Belzebulo pagalba, tai su kieno pagalba išvaro jūsų sekėjai? Todėl jie bus jūsų teisėjai. Bet jei aš išveju demonus Dievo pirštu, tai tikrai pas jus atėjo Dievo karalystė. Kai apsiginklavęs galiūnas sergi savo sodybą, tada jo turtas apsaugotas. Bet jei užpuls stipresnis ir jį nugalės, tai atims jo ginklus, kuriais tas pasitikėjo, ir išdalys grobį.
    Kas ne su manimi, tas prieš mane, ir kas nerenka su manimi, tas barsto.
    Netyroji dvasia, išėjusi iš žmogaus, klaidžioja bevandenėse vietose, ieškodama poilsio. Neradusi ji sako sau: 'Grįšiu į savo namus, iš kur išėjau'. Sugrįžusi randa juos iššluotus ir išpuoštus. Tada eina, pasiima kitas septynias dvasias, dar piktesnes už save, ir įėjusios jos ten apsigyvena.
    Ir paskui tam žmogui darosi blogiau, negu pirma“.