XXVI eilinė savaitė
Šeštadienis


Pirmasis skaitinys (Job 42, 1–3. 5–6. 12–16)

    Po to Viešpats laimino Jobą dar labiau kaip pirma. Jobas turėjo keturiolika tūkstančių avių, šešis tūkstančius kupranugarių, tūkstantį jungų jaučių ir tūkstantį asilų. Taip pat jis turėjo septynis sūnus ir tris dukteris: pirmąją jis vadino Balandėle, antrąją – Cinamone, trečiąją – Gražina. Visoje šalyje nebuvo dailesnių moterų, kaip Jobo dukterys. Tėvas joms davė dalis kaip ir jų broliams.
    Jobas dar išgyveno šimtą keturiasdešimt metų; jis matė savo vaikus ir vaikaičius iki ketvirtosios kartos.

Atliepiamoji psalmė (Ps 118, 66. 71. 75. 91. 125. 130)

P.  Viešpatie, pažvelk giedru veidu į savo tarną.

Posmelis prieš evangeliją (Plg. Mt 11, 25)

P.  Aleliuja. – Šlovė tau, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie,
                     kad karalystės paslaptis apreiškei mažutėliams. – P. Aleliuja.

Evangelija (Lk 10, 17–24)

    Septyniasdešimt du mokiniai sugrįžo ir su džiaugsmu kalbėjo: „Viešpatie, mums paklūsta net demonai dėl tavo vardo“.
    O Jėzus atsiliepė: „Mačiau šėtoną, kaip žaibą krintantį iš dangaus. Štai aš suteikiau jums galią mindžioti gyvates bei skorpionus ir visokią priešo galybę, kad niekas jums nepakenktų. Bet jūs džiaukitės ne tuo, kad dvasios jums pavaldžios; džiaukitės, kad jūsų vardai įrašyti danguje“.
    Tuomet Jėzus pradžiugo Šventąja Dvasia ir prabilo: „Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei mažutėliams. Taip, Tėve, nes tau taip patiko. Viskas man yra mano Tėvo atiduota. Ir niekas nežino, kas yra Sūnus, tik Tėvas, ir kas yra Tėvas, tik Sūnus ir tas, kam Sūnus panorės apreikšt“.
    Atsigręžęs vien tiktai į mokinius, jis tarė: „Palaimintos akys, kurios regi, ką jūs regite. Sakau jums: daugel pranašų ir karalių troško išvysti, ką jūs matote, bet neišvydo, ir išgirsti, ką jūs girdite, bet neišgirdo“.