XXV eilinė savaitė
Penktadienis


Pirmasis skaitinys (Koh 3, 1–11)

Atliepiamoji psalmė (Ps 143, 1–4)

P.  Šlovė Viešpačiui, mano tvirtovei!

Šlovė Viešpačiui, mano tvirtovei!
Jis – man pilis, mano meilė
priedanga ir vaduotojas mano.
Man jisai – prieglauda, skydas. – P.

Viešpatie, kas yra žmonės, kad jie tau rūpi?
Kas gi tie Adomo vaikai, kad apie juos tu galvoji?
Kaip podvelkis vėjo yra žmogaus amžius,
tartum šešėliai – jo dienos. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Mk 10, 45)

P.  Aleliuja. – Žmogaus Sūnus atėjo, kad pats tarnautų
                      ir savo gyvybės kaina daugybę išpirktų. – P. Aleliuja.

Evangelija (Lk 9, 18–22)

    Kartą, kai Jėzus nuošaliai vienas meldėsi, su juo buvo ir mokiniai. Jis paklausė juos: „Kuo mane laiko žmonės?“
    Jie atsakė: „Vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, treti sako, prisikėlęs vienas iš senųjų pranašų“.
    Tada jis paklausė: „O jūs kuo mane laikote?“
    Petras atsakė: „Dievo Mesiju“.
    Jėzus sudraudė juos, įsakydamas niekam to nesakyti. Jis dar pridūrė: „Žmogaus Sūnui reikės daug kentėti. Jis bus seniūnų, aukštųjų kunigų bei Rašto aiškintojų atmestas, nužudytas ir trečią dieną prisikels“.