XXV eilinė savaitė
Antradienis


Pirmasis skaitinys (Pat 21, 1–6. 10–13)

Atliepiamoji psalmė (Ps 118, 1. 27. 30. 34–35. 44.)

P.  Viešpatie, savo įsakytais takais mane veski.

Laimingi, kurių nepeiktinas kelias,
kurie pagal Dievo įsakymus eina. – P.

Leisk pažint tavo priesakų kelią,
ir nuostabius tavo darbus mąstysiu. – P.

Esu pasiryžęs tiesos kelio laikytis,
prie tavo įsakymų taikaus. – P.

Suteik įžvalgumo pildyt tavo Teisyną
ir nuoširdžiai jo laikytis. – P.

Savo įsakytais takais mane veski,
nes jie man malonūs. – P.

Be paliovos aš tavo Teisyno laikysiuos –
nuolat, per amžius. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Lk 11, 28)

P.  Aleliuja. – Palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi. – P. Aleliuja.

Evangelija (Lk 8, 19–21)

    Pas Jėzų atėjo motina ir broliai, bet negalėjo prasimušti iki jo per minią.
    Jam buvo pranešta: „Tavo motina ir broliai stovi lauke, nori su tavimi pasimatyti“.
    O jis atsakė: „Mano motina ir mano broliai – tai tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jį vykdo“.