XXV eilinė savaitė
Pirmadienis


Pirmasis skaitinys (Pat 3, 27–35)

Nevenki kitam padaryti gerą darbą,
kai jo reikalingam gali padaryti.
Niekad nesakyki: „Ateik kitą kartą –
rytoj aš tau duosiu“, kai duot gali šiandien.
Neimki mąstyti, kaip artimui kenkti
kai tas šalimais sau ramiausiai gyvena.
Be reikalo kito netrauki į teismą,
jei jis tau nėra nieko pikto padaręs.
Tu nepavydėki darančiam smurtą
ir niekad keliais jo neženki.
Iškrypėliai Viešpačiui koktūs,
teisingieji – jojo bičiuliai.
Nedorėlio būstas – prakeiktas,
teisuolio namus Viešpats laimin.
Išpuikėliai Viešpačiui juoką tik kelia,
romiesiems jisai maloningas.
Garbė išmintingųjų laukia,
bet didelė gėda – paikųjų.
Atliepiamoji psalmė (Ps 14, 2–5)

P. – Teisusis gyvens, Viešpatie, šventajame tavo kalne.

Tasai, kas nesuteptas vaikšto,
kas elgiasi teisingai,
kas iš širdies kalba tiesą,
kas liežuviu nė vieno nešmeižia. – P.

Kas kitam nieko pikta nedaro,
neužgaulioja kaimyno;
kas griežtai nedorėlį smerkia,
o Viešpaties bijančius gerbia. – P.

Kas be palūkanų skolina,
nepriima kyšių prieš žmogų nekaltą.
Kas šitaipos elgias,
bus tvirtas per amžius. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Mt 5, 16)

P. Aleliuja. – Taip tešviečia jūsų šviesa žmonių akivaizdoje,
                    kad jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje. – P. Aleliuja.

Evangelija (Lk 8, 16–18)

    Jėzus bylojo minioms:
    „Nė vienas, uždegęs žiburį, nevožia jo indu ir nekiša po lova, bet stato į žibintuvą, kad ateinantys matytų šviesą. Nėra nieko paslėpta, kas nebūtų atskleista, nieko slapta, kas nepasidarytų žinoma ir neišeitų aikštėn.
    Tad žiūrėkite, kaip klausotės. Kas turi, tam bus duota, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis tariasi turįs.“