XXIII eilinė savaitė
Pirmadienis


Pirmasis skaitinys (1 Kor 5, 1–8)

   Broliai!
   Apskritai tenka girdėti apie palaidumą jūsų tarpe, ir netgi apie tokį palaidumą, kokio nepasitaiko nė pas pagonis: būtent kažkas gyvena su tėvo žmona… Ir jūs dar esate pasipūtę? Užuot nuliūdę ir taip darantį išmetę iš savo tarpo?! Bent aš, nebūdamas pas jus kūnu, tačiau būdamas dvasia, jau nuteisiau, lyg būdamas tarp jūsų, tą nusikaltimą padariusį. Susirinkę draugėn Viešpaties Jėzaus vardu su mano dvasia ir mūsų Viešpaties Jėzaus galybe, atiduokite tokį šėtonui, kad sužlugdytų kūną, o dvasia būtų išgelbėta Viešpaties teismo dienai.
   Jūsų gyrimasis niekam tikęs. Argi nežinote, kad truputis raugo suraugina visą maišymą? Išmeskite senąjį raugą, kad taptumėte naujas maišymas. Jūs juk esate nerauginti, nes jau yra paaukotas mūsų velykinis Avinėlis, Kristus. Tad švęskime šventes ne su senu raugu, ne su blogybės ir nusikaltimo raugu, bet su nerauginta tyros širdies ir tiesos duona.

Atliepiamoji psalmė (Ps 5, 5–7. 12)

P. –Viešpatie, man vadovauk su teisybe.

Posmelis prieš evangeliją (Jn 10, 27)

P. Aleliuja. – Manosios avys klauso mano balso, – sako Viešpats;–
                     aš jas pažįstu, ir jos seka paskui mane. – P. Aleliuja.

Evangelija (Lk 6, 6–11)

   Šeštadienį Jėzus nuėjo į sinagogą ir mokė. Ten buvo žmogus, kurio dešinė ranka buvo padžiūvusi.
Rašto aiškintojai ir fariziejai stebėjo, ar jis gydys šeštadienį, kad rastų, kuo jį kaltinti.
   Bet jis išskaitė jų mintis ir tarė vyrui su padžiūvusia ranka: „Kelkis ir stok į vidurį“. Tasai atsistojo.
Tuomet Jėzus paklausė juos: „Aš klausiu jus, ar šeštadienį leistina gera daryti, ar bloga? Gelbėti gyvybę ar žudyti?“
   Ir apžvelgęs visus aplinkui, jis tarė tam žmogui: „Ištiesk savo ranką!“ Tas ištiesė, ir ranka atgijo.
   O jie baisiai įniršo ir tarėsi, ką Jėzui padaryti.