XXI eilinė savaitė
Antradienis


Pirmasis skaitinys (2 Tes 2, 1–3a. 13–17)

    Mes prašome jus, broliai, dėl mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus atėjimo ir dėl mūsų surinkimo aplink jį: nesiduokite taip lengvai nukreipiami nuo sveiko proto ir įbauginami ar dvasios pranašavimu, ar žodžiu, ar neva mūsų parašytu laišku, esą, Viešpaties diena jau čia pat. Tegul niekas jūsų neapgauna kuriuo nors būdu!
    Mes jaučiame pareigą visuomet dėkoti Dievui už jus, Viešpaties numylėti broliai, kad Dievas jus kaip pirmienas išrinko išganymui Dvasios pašventimu ir tiesos tikėjimu. Tam jis ir pašaukė jus per mūsų Evangeliją, kad įgytumėte mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus garbę. Todėl, broliai, tvirtai stovėkite ir laikykitės perduotų tiesų, kurių išmokote iš mūsų žodžio ar iš laiško. O pats mūsų Viešpats Jėzus Kristus ir mūsų Dievas Tėvas, kuris pamilo mus ir maloningai suteikė mums amžinos paguodos ir geros vilties, tesuramina jūsų širdis ir tesustiprina kiekvienam geram darbui ir žodžiui.

Atliepiamoji psalmė (95, 10–13)

P. – Viešpats ateina tvarkyti pasaulio.

Skelbkite tautoms, kad Viešpats – galingas Valdovas.
Jis nepajudinamai tvirtą sukūrė pasaulį,
valdo tautas teisingiausiai. – P.

Tesidžiaugia dangūs, tekrykštauja žemė.
Tešniokščia jam jūra pripildyta gyvių.
Laukai su javais tegu kelia linksmybes. – P.

Tegu girių medžiai Viešpačiui siaudžia,
Kai jis šit ateina, ateina tvarkyti pasaulio.
Jis tvarko pasaulį teisingai,ištikimiausiai valdo žmoniją. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Žyd 4, 12)

P. Aleliuja. – Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas.
                     Jis teisia žmogaus sumanymus bei mintis. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mt 23, 23–26)

    Jėzus kalbėjo:
    „Vargas jums, veidmainiai Rašto aiškintojai ir fariziejai! Jūs duodate dešimtinę nuo mėtų, krapų ir kmynų, o pamirštate, kas svarbiausia Įstatyme, – teisingumą, gailestingumą ir ištikimybę. Reikia tai daryti ir ano neapleisti! Aklieji vadai, jūs iškošiate uodą, o praryjate kupranugarį!
    Vargas jums, veidmainiai Rašto aiškintojai ir fariziejai! Jūs valote taurės bei dubens išorę, o viduje esate pilni gobšumo ir nesivaldymo. Aklasai fariziejau! Pirmiau išvalyk taurės bei dubens vidų, kad būtų švari ne tik išorė!“.