XX eilinė savaitė
Šeštadienis


Pirmasis skaitinys (Ez 43, 1–7a)

    Aš buvau nuvestas prie vartų – prie tų, kurie veda į rytus. Ir štai nuo rytų atkeliavo Izraelio Dievo šlovė. Josios šniokštimas buvo tarytum didžių vandenų šniokštimas, ir žemė švytėjo nuo tos jo šlovės. Reginys, kurį aš regėjau, buvo tarytum toksai, kurį aš mačiau, kada jis atėjo sunaikinti miesto, ir tarsi toksai, kurį aš regėjau prie Kebaro upės; ir aš parpuoliau kniūbsčias ant žemės.
    Viešpaties šlovė pro vartus, vedusius į rytus, įžengė į šventyklą. Dvasia pakėlė mane ir nunešė į vidinį prieškiemį. Ir štai šventyklą pripildė Viešpaties šlovė.
    Tada išgirdau iš šventyklos man kalbant, tuo tarpu šalia manęs stovėjo vyriškis. Jis sakė man: „Žmogaus sūnau, tai – vieta mano sosto, vieta, kur ilsisi mano kojos, kur tarp izraelitų gyvensiu per amžius“.

Atliepiamoji psalmė (Ps 84, 9–14)

P. – Dievo garbė sugrįš į mūsų šalį.

Noriu išgirsti, ką Viešpats Dievas byloja:
jis skelbia ramybę savo žmonėms – savo bičiuliams.
Tikrai jis tuos netrukus išgelbės, kurie jo šventai bijo,
ir Dievo garbė sugrįš į mūs šalį. – P.

Susitiks ten gailestingumas ir ištikimybė,
pasibučiuos Taika su Teisybe.
Žemėje dygs Ištikimybė,
iš dangaus pažvelgs meiliai Teisybė. – P.

Visokių gėrybių duos Viešpats,
derlinga bus mūsų žemė.
Teisybė jo akivaizdoj vaikščios,
o josios pėdom seks Dievo palaima. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Mt 23, 9b–10)

P.  Aleliuja. – Jūs turite vienintelį Tėvą danguje;
                     ir jūsų vienintelis Mokytojas yra Kristus. – P. Aleliuja.  

Evangelija (Mt 23, 1–12)

    Anuomet Jėzus kreipėsi į minią ir į savo mokinius:
    „Į Mozės krasę atsisėdo Rašto aiškintojai ir fariziejai. Todėl visa, ką jie liepia, darykite ir laikykitės, tačiau nesielkite, kaip jie elgiasi, nes jie kalba, bet nedaro. Jie riša sunkias, nepakeliamas naštas ir krauna žmonėms ant pečių, o patys nenori jų nė pirštu pajudinti. Jie viską daro, kad būtų žmonių matomi. Jie pasiplatina maldos diržus ir pasididina apsiaustų spurgus. Jie mėgsta pirmąsias vietas pokyliuose bei pirmąsias kėdes sinagogose, mėgsta sveikinimus turgaus aikštėse ir trokšta, kad žmonės vadintų juos 'rabi'.
    O jūs nesivadinkite 'rabi', nes turite vienintelį Mokytoją, o jūs visi esate broliai. Ir nė vieno iš savųjų nevadinkite tėvu, nes turite vienintelį Tėvą danguje. Taip pat nesivadinkite mokytojais, nes jūsų vienintelis Mokytojas yra Kristus.
    Kas iš jūsų didesnis, tebūnie jums tarnas. Nes kas save aukština, bus pažemintas, o kas save žemina, bus išaukštintas“.