XVIII eilinė savaitė
Penktadienis


Pirmasis skaitinys (Nah 2, 1–3; 3, 1–3. 6–7)

    Štai žengia per kalnus džiugiosios žinios atnešėjas. Jis skelbia: Valio! Švęsk, Judai, savo šventes, tesėk savo įžadus! Vargų kaltininkas nebesiautės po tavąją šalį: jis visiškai sunaikintas.
    Iš tikro Viešpats atnaujins Jokūbo puošnumą, kaip ir Izraelio puošnumą; siaubėjai mat nusiaubė juodu ir sunaikino jų sodinukus.
    Vargas kraugeriui miestui! Jisai ne kas kita kaip melas. Jis visiškas gobšas, nesiliaująs plėšikas. Botagų pliaukšėjimas, ratų traškėjimas, arklių šuoliavimas, vežimų dundėjimas! Siuntantys raiteliai, žibantys kalavijai, tviskančios ietys! Daugybė nužudytų, aibė negyvėlių, be skaičiaus lavonų, net kliūvi už kūnų.
    Tave aš purvais apdrabstysiu, tave atiduosiu išniekint, tave išstatysiu patyčiom. Bus taip, kad kiekvienas, pamatęs tave, tavęs nusigąs ir sakys: „Ninivė nusiaubta!“ Ir kas gi ją beužjaus? Kur jai turėčiau ieškoti paguodos?

Atliepiamoji psalmė (Įst 32, 35–36. 39. 41)

P.  Viešpats nužudo ir atgaivina.

Štai jų pražuvimo diena priartėjo,
jiems greitai ateis prirengtoji nelaimė.
Taip Viešpats atkurs savo tautai teisybę,
jis savo tarnams rodys gailestingumą. – P.

Matot dabar, jog tai aš ir tik aš,
ir nėra, be manęs, kito Dievo.
Tai aš nužudau ir atgaivinu,
tai aš sužeidžiu ir išgydau. – P.

Kada išgaląsiu savo žibantį kalaviją,
kai mano ranka nusitvers už strėlinės,
tada aš atkeršysiu savo engėjams,
tada atsiteisiu manęs nekentėjams. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Mt 5, 10)

P.  Aleliuja. – Palaiminti, kurie persekiojami dėl teisybės;
                      jų yra dangaus karalystė. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mt 16, 24–28)

    Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
    „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, tepasiima savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras; o kas pražudo gyvybę dėl manęs, tas ją atras. Kokia gi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo gyvybei? Arba kuo žmogus galėtų išsipirkti savo gyvybę?
    Nes Žmogaus Sūnus ateis Tėvo garbėje su savo angelais, ir tuomet jis atlygins kiekvienam pagal jo darbus. Iš tiesų sakau jums: kai kurie iš čia stovinčių neragaus mirties, kol pamatys Žmogaus Sūnų, ateinantį su savo karalyste“.