XVI eilinė savaitė
Penktadienis


Pirmasis skaitinys (Jer 3, 14–17)

    Štai ką sako Viešpats:
    „Sugrįžkit atgal, atsimetėliai sūnūs, nes aš jūsų valdovas. Aš jus išsivesiu po vieną iš miesto, po du iš genties ir nuvesiu jus į Sioną. Jums duosiu ganytojus pagal savo širdį, kurie jus ganys išmaniai ir protingai.
    Tomis dienomis, kada jūs šalyje pagausėsit ir būsit vaisingi,– taip sako Viešpats,– tada nebebus daugiau sakoma: 'Viešpaties sandoros skrynia!' Ji niekam neateis nė į galvą, niekas apie ją negalvos, jos nepasiges, taip pat ir naujos nedarys.
    Tuomet Jeruzalė vadinsis 'Viešpaties sostas'; į ją prie Viešpaties vardo rinksis visos tautos. Jos nebeklausys savo piktos širdies troškimo“.

Atliepiamoji psalmė (Jer 31, 10–13)

P. – Viešpats mus gano tartum piemuo savo bandą.

Klausykitės, tautos, Viešpaties žodžio,
jį skelbkit saloms tolimosioms.
Sakykite: „Kas Izraelį išsklaidė, tas ir surinks jį
ir ganys, tartum piemuo savo bandą“. – P.

Viešpats išgelbės Jokūbą,
vaduos iš stipresniojo rankos.
Ateis jie ir džiūgaus Siono kalne,
plauks prie Viešpaties gėrybių. – P.

Šokdamos džiaugsis mergelės,
linksminsis jaunuoliai ir seneliai.
Jų liūdesį džiaugsmu aš paversiu,
juos guosiu ir linksminsiu, vargams pasibaigus. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Plg. Lk 8, 15)

P.  Aleliuja. – Palaiminti, kurie Dievo žodį išsaugo geroje širdyje
                     ir duoda vaisių kantrumu. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mt 13, 18–23)

    Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
    „O jūs nūn pasiklausykite palyginimo apie sėjėją. Pas kiekvieną, kuris girdi kalbant apie karalystę ir nesupranta, ateina piktasis ir išplėšia, kas buvo pasėta širdyje. Tai ir yra pasėlys prie kelio.
    Pasėlys ant uolų – tai tasai, kuris, girdėdamas žodį, tuojau su džiaugsmu jį priima. Tačiau jis be šaknų – nepastovus žmogus. Ištikus kokiai negandai ar persekiojimui dėl žodžio, jis lengvai atpuola.
    Pasėlys tarp erškėčių – tai tas, kuris klauso žodžio, bet šio pasaulio rūpesčiai ir turto apgaulė nustelbia žodį, ir jis lieka nevaisingas.
    Pasėlys geroje žemėje – tasai, kuris girdi ir supranta žodį; tas ir duoda derlių: kas šimteriopą, kas šešiasdešimteriopą, o kas trisdešimteriopą“.