XVI eilinė savaitė
Pirmadienis


Pirmasis skaitinys (Mch 6, 1–4. 6–8)

    Na, paklausykit, ką Viešpats byloja: „Kelkis ir teiskis prieš kalnus, tegul jų viršūnės girdės tavo balsą! Klausykitės Viešpaties teismo kalnai, dėmėkitės žemės pamatai! Nes Viešpats bylinėjas su savo tauta, jis eina į teismą su Izraeliu:
    Mano tauta, ką gi aš tau padariau, kuo gi aš tau įkyrėjau? Atsakyk man? Aš išvedžiau tave iš Egipto, išlaisvinau iš vergijos namų. Priešais tave aš siunčiau Mozę, Aaroną ir Mirijamą“.
    Su kuo gi man stoti Viešpaties akivaizdon, su kuo nusilenkti aukščiausiajam Dievui? Ar stoti prieš jį su deginamosiomis aukomis, su vienmečiais veršiukais? Ar jam patiktų tūkstančiai avinų ir dešimtys tūkstančių aliejaus upelių? Nejaugi už savo nusikaltimą turėčiau aukoti savo pirmagimį, už savo gyvenimo nuodėmes – savo kūno vaisių?
    Tau gi, žmogau, pasakyta, kas gera ir ko Viešpats iš tavęs reikalauja, būtent: paisyti teisės, pamėgti gerumą, gerbti teisę, savo Dievo pagarbiai laikytis.

Atliepiamoji psalmė (Ps 49, 5–6. 8–9. 16bc–17. 21. 23.)

P. – Kas tiesiai žygiuoja, tam parodysiu Dievo išganymą.

„Surinkite šičion visus mano šventuosius,
kurie su manim Sandorą darė, aukodami auką“.
Štai jau skelbia dangus jo teisingumą:
pats Dievas pradeda teismą! – P.

Ne dėl aukų aš tave barsiu:
deginamąsias aukas visuomet man aukoji.
Iš tavo tvarto nereikia man veršio,
nei ožio iš tavo bandos. – P.

Kam dar tu įsakus mano skaičiuoji,
kam dar tavo burna mano sutartį mini,
jei tu mano tvarkos laikytis nenori,
jei sviedi šalin mano žodį? – P.

Šitaip elgies ir manai – aš tylėsiu?!
Manai, kad ir aš panašus į tave būsiu?
O ne! Aš tave barsiu,
tavo darbais akis tau badysiu.
Kas šlovinimo auką aukoja,
tas mano gerbėjas.
Kas tiesiai žygiuoja, tam parodysiu Dievo išganymą. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Ps 94, 8ab)

P.  Aleliuja. – O, kad išgirstumėt šiandien, ką jums Viešpats byloja:
                      „Tegul jūsų širdys nebūna storžievės“. – P.

Evangelija (Mt 12, 38–42)

    Kai kurie Rašto aiškintojai ir fariziejai ėmė reikalauti: „Mokytojau, mes norime, kad parodytum ženklą“. Jis atsakė:
    „Pikta ir neištikima karta reikalauja ženklo, bet nebus jai duota kito ženklo, tik pranašo Jonos ženklas. Kaip 'Jona išbuvo tris dienas ir tris naktis jūrų pabaisos pilve', taip ir Žmogaus Sūnus išbus tris dienas ir tris naktis žemės širdyje.
    Nineviečiai teismo dieną kelsis drauge su šia karta ir ją pasmerks, nes jie atsivertė, išgirdę Jonos pamokslus, o štai čia daugiau, negu Jona.
    Pietų karalienė teismo dieną prisikels drauge su šia karta ir ją pasmerks, ji ėjo iš žemės pakraščių klausytis Saliamono išminties, o štai čia daugiau, negu Saliamonas“.