XV eilinė savaitė
Ketvirtadienis

Pirmasis skaitinys (Iz 26, 7–9. 12. 16–19)

    Teisiojo takas – tiesus; tu išlygini teisiojo kelią. Net ir į teismą tau einant, tavim mes viliamės, Viešpatie; trokšta mūsų sielos šlovint tavo vardą.
    Tavęs mano siela ilgisi naktį, manoji dvasia tavęs ilgisi rytą. Kai tavo sprendimai ateis į žemę, pasaulio gyventojai išmoks teisingumo.
    Viešpatie, tu gi suteiksi mums taiką; tu mums ir lig šiol padarydavai visa.
    Mes šaukėme, Viešpatie, tavo bausmės spaudžiami, kai kentėjome skaudžiai tavo pliekiami. Kaip nėščia moteris, atėjus jos valandai, raitosi, šaukia dėl savo skausmų, taip ir mes atrodėme, Viešpatie, tavo akivaizdoj. Nėšti mes buvome, sopuliuose gulėjom, o kai pagimdėm – tebuvo tik vėjas. Nesukūrėme šaliai gerovės, nebuvo pagimdytas nė vienas žemės gyventojas.
    O tavo mirusieji atgis, lavonai prisikels; gyvenantys dulkėse atbus ir džiūgaus. Nes tavo rasa – tai gyvybė ir šviesa. Velionius žemė grąžins.

Atliepiamoji psalmė (Ps 101, 13–21)

P. – Viešpats iš dangaus pažiūrėjo žemėn.

Viešpatie, tu per amžius gyvuoji,
tavąjį vardą kartos vis mini.
Kilk į pagalbą, Sionui būk gailestingas:
metas, jau metas pasigailėti.
Tavo tarnams jo akmenys meilūs:
liūdim prie jojo degėsių. – P.

Gerbs tavo, Viešpatie, vardą pagonys,
tavo didybę – pasaulio valdovai,
kai atstatys Viešpats Jeruzalės miestą
ir su savo didžia šlove pasirodys.
Vargšų maldų jis klausysis,
jų prašymų jis nepaniekins. – P.

Bus parašyta ateinančiai kartai,
ir nauji žmonės Viešpatį garbins:
„Pažvelgė Viešpats iš aukštojo sosto,
pažiūrėjo iš dangaus žemėn.
Aimanas išgirdo belaisvių,
pasmerktus mirt išvadavo“. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Mt 11, 28)

P.  Aleliuja. – Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti:
                     aš jus atgaivinsiu, – sako Viešpats. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mt 11, 28–30)

    Anuo metu Jėzus bylojo:
    „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu! Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs 'rasite savo sieloms atgaivą'. Mano jungas švelnus, mano našta lengva“.