XV eilinė savaitė
Antradienis

Pirmasis skaitinys (Iz 7, 1–9)

    Judo karaliumi esant Ahazui, Uzijo vaikaičiui, Jotamo sūnui, Aramo karalius Recinas ir Izraelio karalius Pekachas, Remalijo sūnus, patraukė prieš Jeruzalę, norėdami ją apgulti, tačiau jos paimti jie neįstengė. Kai Dovydo namams buvo pranešta: „Aramas susivienijo su Efraimu“, suvirpo karaliaus širdis ir jo tautos širdis, kaip virpa miško medžiai nuo vėjo.
    Ir Viešpats prabilo į Izaiją: „Išeik su savo sūnumi Šear-Jašubu priešais Ahazą Vėlėjo lauko keliu prie aukštutinio tvenkinio vandentiekio galo ir jam pasakyk:
    'Laikykis, būk ramus ir nesibijok! Tegul nenuliūsta tavo širdis prieš šitas dvi pliauskas, tuos smilkstančius pagalius, dėl degančio Recino iš Aramo ir Remalijo sūnaus piktumo. Aramas, Efraimas ir Remalijo sūnus sumanė tave pražudyti, ir sako: Patraukime prieš Judą ir jį įbauginę sau atsiplėškim, o ten karaliumi padarykime Tabelio sūnų.
    Bet Viešpats Dievas šitaip byloja: To neįvyks, šito nebus! Aramo galva yra ir bus Damaskas, o Damasko galva yra Recinas. Efraimo galva yra ir bus Samarija, o Samarijos galva yra Remalijo sūnus. Jei netikėsite – neišlaikysite'“.

Atliepiamoji psalmė (Ps 47, 2–8)

P. – Savo miestą stiprina Dievas per amžius.

Tikrai Viešpats didis, ir jį reikia garbint,
jį šlovint mieste, kuriame jis gyvena.
Čia šventas jo kalnas – kalvų pažiba:
juo žavisi žemė. – P.

Tai Siono kalnas – šiaurinė riba,
Valdovo didžiojo miestas.
Jo rūmuose Dievas gyvena,
Viešpats – galingas gynėjas. – P.

Antai susitelkę buvo valdovai
ir ėjo ant jo kartu pulti.
Bet vos jį pamatė, apstulbo,
pakriko visi ir šoko galvotrūkčiais bėgti. – P.

Pagavo juos baimė ir toks aitrus skausmas,
koks būna tik gimdant.
Rytų vėju tu sudaužei
Tarsio laivyną. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Ps 94, 8)

P.  Aleliuja. – O, kad išgirstumėt šiandien, ką jums Viešpats byloja:
                    „Tegul jūsų širdys nebūna storžievės“. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mt 11, 20–24)

    Jėzus ėmė priekaištauti miestams, kuriuose buvo padaryta daugumas jo stebuklų, kad jie neatsivertė:
    „Vargas tau, Chorazine! Vargas tau, Betsaida! Jeigu Tyre ir Sidone būtų įvykę tokie stebuklai, kokie padaryti pas jus, jie seniai būtų atsivertę ir apsirengę atgailos maišais bei pasibarstę pelenais. Todėl gi sakau jums: Tyrui ir Sidonui bus lengviau teismo dieną, negu jums!
    Ir tu, Kafarnaume, negi būsi išaukštintas iki dangaus? Tu nugarmėsi iki pragaro! Jeigu Sodomoje būtų įvykę tokie stebuklai, kokie įvyko tavyje, ji būtų išlikusi iki šios dienos. Todėl sakau jums: Sodomos žemei bus lengviau teismo dieną, negu tau“.