XV eilinė savaitė
Pirmadienis

Pirmasis skaitinys (Iz 1, 11–17)

    „Kam gi man skerdžiamųjų jūsų aukų daugybė? – sako Viešpats. – Tekių aukų ir galvijų taukų turiu sočiai; jaučių, avinų ir ožių kraujo nemėgstu. Kai jūs ateinate mano akivaizdon stoti, tai kas reikalavo iš jūsų mano priekiemius trypti?
    Daugiau nebeneškite tuščių atnašų – koktus man yra jūsų smilkalo dūmas. Jaunaties ir šeštadienio, suėjimo ir šventimo – nepakeliu tų jūsų niekšiškų švenčių. Jūsų jaunačių ir šventadienių nekenčia mano siela; jie man – našta, ir aš pavargau ją nešti. Kai tiesiate savo rankas, aš nugręžiu nuo jūsų savo akis. Nors daug jūs meldžiatės – nesiklausau. Jūsų rankos – visos kruvinos.
    Apsiplaukite, apsivalykite! Pašalinkit man iš akių piktus savo darbus! Liaukitės darę piktenybes! Išmokite gera daryti! Laikykitės teisės! Padėkite engiamiems! Ginkite teises našlaičių! Globokite našles!“

Atliepiamoji psalmė (Ps 49, 8–9. 16–17. 21. 23)

P. – Kas tiesiai žygiuoja, tam parodysiu Dievo išganymą.

Ne dėl aukų aš tave barsiu:
deginamąsias aukas visuomet man aukoji.
Iš tavo tvarto nereikia man veršio,
nei ožio iš tavo bandos. – P.

„Kam tu dar įsakus mano skaičiuoji,
kam dar tavo burna mano sutartį mini,
jei mano tvarkos laikytis nenori,
jei sviedi šalin mano žodį? – P.

Šitaip elgies ir manai – aš tylėsiu?!
Manai, kad ir aš panašus į tave būsiu?
O ne! Aš tave barsiu, tavo darbais akis tau badysiu.
Kas šlovinimo auką aukoja, tas mano gerbėjas.
Kas tiesiai žygiuoja,
tam parodysiu Dievo išganymą“. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Mt 5, 10)

P. Aleliuja. – Palaiminti, kurie persekiojami dėl teisybės: jų yra dangaus karalystė. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mt 10, 34–11, 1)

    Jėzus kalbėjo apaštalams:
    „Nemanykite, jog aš atėjęs nešti žemėn ramybės. Aš atėjau nešti ne ramybės, o kalavijo. Atėjau sukiršinti sūnaus prieš tėvą, dukters prieš motiną ir marčios prieš anytą. Žmogaus namiškiai taps jam priešais.
    Kas myli tėvą ar motiną labiau už mane – nevertas manęs.
    Kas myli sūnų ar dukterį labiau už mane – nevertas manęs. Kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane – irgi nevertas manęs. Kas išsaugo savo gyvybę, praras ją, o kas praranda savo gyvybę dėl manęs – atras ją.
    Kas jus priima, tas mane priima. O kas priima mane, priima tą, kuris yra mane siuntęs.
    Kas priima pranašą dėl to, kad jis pranašas, gaus pranašo užmokestį. Kas priima teisųjį dėl to, kad jis teisusis, gaus teisiojo užmokestį.
    Ir kas paduos bent taurę šalto vandens atsigerti vienam iš šitų žmonelių dėl to, kad jis yra mokinys, – iš tiesų sakau jums, – tasai nepraras savo užmokesčio“.
    Baigęs nurodymus dvylikai mokinių, Jėzus iškeliavo toliau mokyti ir skelbti Evangelijos kituose miestuose.