XIV eilinė savaitė
Trečiadienis

Pirmasis skaitinys (Oz 10, 1–3. 7–8. 12)

    Izraelis buvo vešantis vynmedis, duodantis gerą vaisių. Bet juo daugiau vaisiaus jis davė, tuo ir daugiau aukurų prisistatė. Ir juo geriau klojosi kraštui, tuo puošnesnių jis stabų prisidarė. Jųjų širdis pasidalijo, todėl jie turės atgailauti. Pats Viešpats nuvers jų aukurus, sudaužys jų stabus. Tada jie sakys: „Nebeturim karaliaus, nes Viešpaties mes nebebijom. Bet ir karalius – ką jis mums gali padėti?
    Samarija bus sunaikinta, ir jos karalius – kaip skiedra vandens paviršiuje. Bus nusiaubtos stabmeldystės aukštumos – Izraelio nuodėmė. Dagiais ir erškėčiais apžels jų altoriai. Kalnams tada šauks: „Pridenkite mus!“, ir kalvoms: „Griūkite ant mūsų!“
    Sėkite sau teisingumą, tai pjausite meilę. Plėškite dirvonus! Metas ieškoti Viešpaties, kol jis atėjęs apipils jus gerove.

Atliepiamoji psalmė (Ps 104, 2–7)

P. – Viešpaties veidą išvysti vis trokškit.

Jūs jam giedokit ir grokit,
garsinkit jo stebuklingą veikimą.
Jums leista šventu jo vardu vis didžiuotis.
Lai džiaugiasi širdys, kurios Viešpaties ilgis. – P.

Žvelkit į Viešpatį, į jo galybę,
jo veidą išvysti vis trokškit.
Vis atsiminkit jo nuostabius darbus,
jo stebuklus, jo lūpų tartą sprendimą. – P.

Jūs, jo tarnai, Abraomo ainija,
jūs, jo rinktiniai, Jokūbo vaikaičiai!
Dievas mums yra patsai Viešpats,
visą pasaulį valdo jo galingasis žodis. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Mk 1, 15)

P.  Aleliuja. – Prisiartino Dievo karalystė. Atsiverskite ir tikėkite Evangelija. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mt 10, 1–7)

    Pasišaukęs dvylika mokinių, Jėzus suteikė jiems valdžią netyrosioms dvasioms, kad išvarinėtų jas ir gydytų įvairias ligas bei negales.
    Dvylikos apaštalų vardai: pirmasis Simonas, pavadintas Petru ir jo brolis Andriejus; Zebediejaus sūnus Jokūbas ir jo brolis Jonas; Pilypas ir Baltramiejus; Tomas ir muitininkas Matas; Alfiejaus sūnus Jokūbas ir Tadas; Simonas Kananietis ir Judas Iskarijotas, kuris paskui išdavė jį.
    Šituos dvylika Jėzus išsiuntė, duodamas jiems nurodymų: „Nenuklyskite pas pagonis ir neužsukite į samariečių miestus. Verčiau lankykite pražuvusias Izraelio namų avis. Eikite ir skelbkite, jog prisiartino dangaus karalystė“.