XIII eilinė savaitė
Šeštadienis

Pirmasis skaitinys (Am 9, 11–15)

    Viešpats šitaip byloja: „Tą dieną aš vėl atstatysiu apgriuvusį Dovydo būstą: užtaisysiu jo įtrūkius, atstatysiu jo nuogriuvas ir viską atnaujinsiu – kaip buvo senovės dienomis, kad jie nukariautų Edomo likučius ir visas tas tautas, ant kurių bus šaukiamas mano vardas, – tai žodis Viešpaties, kuris visa tai padarys.
    Ateis štai dienos, – tai Viešpaties žodis, – kai artojas žengs paskui pjovėją ir vyno spaudėjas – paskui sėjėją; nuo vyno kalnai bus sudrėkę, paplūs visos kalvos. Tuomet aš pakreipsiu savosios tautos Izraelio likimą. Jie vėl atstatys nusiaubtuosius miestus ir juos apgyvens; užves vynuogynus ir gers vyną, užveis sodus ir valgys vaisius. Ir aš pasodinsiu juos jų šalyje, ir jie niekada nebebus išrauti iš savo žemės, kurią jiems esu atidavęs, – byloja Viešpats, tavo Dievas“.

Atliepiamoji psalmė (Ps 84, 9. 11–14)

P. – Viešpats savo žmonėms skelbia ramybę.

Noriu išgirsti, ką Viešpats Dievas byloja:
jis skelbia ramybę savo žmonėms – savo bičiuliams,
visiems, kurie nuoširdžiai į jį gręžias. – P.

Susitiks ten Gailestingumas ir Ištikimybė,
pasibučiuos Taika su Teisybe.
Žemėje dygs Ištikimybė,
iš dangaus pažvelgs meiliai Teisybė. – P.

Visokių gėrybių duos Viešpats,
derlinga bus mūsų žemė.
Teisybė jo akivaizdoj vaikščios,
o josios pėdom seks Dievo palaima. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Jn 10, 27)

P. Aleliuja. – Manosios avys klauso mano balso, – sako Viešpats; –
                   aš jas pažįstu, ir jos seka paskui mane. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mt 9, 14–17)

    Priėjo prie Jėzaus Jono mokiniai ir paklausė: „Kodėl mes ir fariziejai pasninkaujame, o tavo mokiniai nepasninkauja?“ Jėzus atsakė: „Argi gali vestuvininkai gedėti, kol jų tarpe yra jaunikis? Ateis dienos, kai jaunikis bus atskirtas nuo jų, ir tada jie pasninkaus.
    Niekas palaikio drabužio nelopo naujo milo lopu, nes toks lopinys atplėšia drabužio gabalą ir pasidaro dar didesnė skylė. Taipogi niekas nepila jauno vyno į senus vynmaišius, nes antraip vynmaišiai plyštų, vynas išsilietų ir vynmaišiai niekais nueitų. Bet jaunas vynas pilamas į naujus vynmaišius, ir abeji išsilaiko“.