XIII eilinė savaitė
Penktadienis

Pirmasis skaitinys (Am 8, 4–6. 9–12)

    Klausykite šito žodžio tie, kurie spaudžiate silpnuosius ir engiate šalies varguolius! Jūs sakote: „Kada gi jaunatis baigsis, kad galėtume grūdus parduoti; kada gi praeis šventadienis, kad klėtis atvertume, saikus sumažintume, kainą pakeltume, svarsčius suklastotume? Už pinigus pirksim varguolių, už porą sandalų beturčių. Paversime pinigu netgi pasturlakus“.
    Tą dieną, – taip sako Viešpats Dievas, – aš liepsiu saulei nusileisti vidurdienį, šviesiausią dieną aptemdysiu žemę. Aš jūsų šventes paversiu į gedulą, visas jūsų giesmes – į raudą. Visus jus apvilksiu gedulo rūbu, plikai visiems galvas nukirpsiu. Aš gedulą šaliai atnešiu, kaip gedulą dėlei vienturčio, ir bus pabaiga taip liūdna, kaip siaubioji mirties diena.
   Ateis štai dienos, – tai Viešpaties Dievo žodis, – aš siųsiu badą į šalį – ne alkį duonos, ne troškulį vandens, o Viešpaties žodžių. Tuomet žmonės klaidžios nuo jūros lig jūros, jie slankios iš šiaurės į rytus, ieškodami Viešpaties žodžio; tačiau jie neras jo.

Atliepiamoji psalmė (Ps 118, 2. 10. 20. 30. 40. 131)

P. – Žmogus gyvas ne vien duona,
        bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų.

Laimingi, kas laikos jo žodžių,
kas iš širdies jojo ilgis. – P.

Visa širdimi tavęs ieškau,
tik neleisk nuo įstatymų tavo nuklysti. – P.

Mano širdis iš ilgesio alpsta, –
nuolat ieškodama tavo žodžių. – P.

Esu pasiryžęs tiesos kelio laikytis, –
prie tavo įsakymų taikaus. – P.

Štai kaip tavo įsakymus myliu;
tu, teisingas, atverk man gyvenimą! – P.

Godžiai atversiu savo lūpas,
aš tavo įsakymų alkstu. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Mt 11, 28)

P.  Aleliuja. – Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti:
                      aš jus atgaivinsiu, – sako Viešpats. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mt 9, 9–13)

    Iškeliaudamas iš ten, Jėzus pamatė muitinėje sėdintį žmogų, vardu Matą, ir tarė jam: „Eik paskui mane!“ Šis atsikėlė ir nuėjo paskui jį.
    Kai jis Mato namuose sėdosi prie stalo, ten susirinko daug muitininkų bei nusidėjėlių, kurie susėdo šalia Jėzaus ir jo mokinių. Fariziejai, tai išvydę, ėmė priekaištauti jo mokiniams: „Kodėl jūsų Mokytojas valgo su muitininkais ir nusidėjėliais?“
    Šitai girdėdamas, Jėzus atsiliepė: „Ne sveikiesiems reikia gydytojo, o ligoniams. Eikite ir pasimokykite, ką reiškia žodžiai: Aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos. Aš ir atėjau šaukti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių“.