XIII eilinė savaitė
Antradienis

Pirmasis skaitinys (Am 3, 1–8; 4, 11–12)

    Klausykitės žodžio, kurį Viešpats pasakė apie jus, Izraelio sūnūs, apie visą tą giminę, kurią aš išvedžiau iš Egipto! „Tik jus išsirinkau iš visų žemės giminių; todėl aš jus trauksiu atsakomybėn už jūsų nusižengimus“.
    Ar eina kas dviese vienu keliu nesusitarę? Ar liūtas riaumoja miške neturėdamas grobio? Ar liūtukas mauroja savo lindynėje nepagavęs laimikio? Ar paukštis nukrinta ant žemės į raizgus nepakliuvęs? Ar spąstai pašoka nuo žemės nieko nepagavę? Ar pučia kas ragą mieste ir žmonių neišgąsdina? Ar mieste atsitinka nelaimė nesiuntus jos Viešpačiui? Juk Viešpats Dievas nieko nedaro, neapreiškęs savo sprendimo savo tarnams pranašams. Kai liūtas riaumoja – kas nenusigąsta? Kai Viešpats Dievas prabyla – kas nepranašautų?
    „Aš leidau ant jūsų smarkų naikinimą – kaip tą, kurį skyriau kadaise Sodomai ir Gomorai; jūs buvote tartum iš ugnies ištrauktas nuodėgulys. Ir vis tiek pas mane nesugrįžote, – tai Viešpaties žodis! Todėl, Izraeli, aš visa tai tau padarysiu. Kadangi aš visa tai tau padarysiu, ruoškis pasitikt savo Dievą“.

Atliepiamoji psalmė (Ps 5, 5–8)

P. – Viešpatie, man vadovauk su teisybe.

Tu ne toks esi, Dieve, kuriam nedorybė patiktų.
Nedorėlis tau – ne svečias.
Akiplėša akivaizdoj tavo stovėti negali. – P.

Tu nekenti visų darančių pikta.
Melagiams pražūtį leidi.
Žudikai ir apgavikai Viešpačiui koktūs. – P.

O aš dėl didžio tavo gerumo
einu į tavo buveinę;
su baime lenkiuosi žemai prieš tavo šventovę. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Ps 129, 5)

P.  Aleliuja. – Dieve, tavy mano viltys, tavo žodžiu pasitiki mano siela. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mt 8, 23–27)

    Jėzus įlipo į valtį, ir mokiniai paskui jį.
    Ir štai ežere pakilo tokia smarki vėtra, kad bangos net sėmė valtį. Tuo tarpu jis miegojo. Mokiniai pripuolę ėmė jį žadinti, šaukdami: „Viešpatie, gelbėk, žūvame!“
    Jėzus jiems tarė: „Ko gi jūs tokie bailūs, mažatikiai?“ Paskui jis atsikėlė, sudraudė vėjus bei ežerą, ir pasidarė visiškai ramu.
    Žmonės stebėjosi ir kalbėjo: „Kas jis per vienas, kad net vėjai ir ežeras jo klauso?“