XII eilinė savaitė
Trečiadienis

Pirmasis skaitinys (2 Kar 22, 8–13; 23, 1–3)

   Vyriausiasis kunigas Hilkijas pranešė raštininkui Šafanui: „Viešpaties namuose aš radau Įstatymo knygą“. Hilkijas įteikė knygą Šafanui, ir tas ją skaitė. Paskui raštininkas Šafanas nuėjo pas karalių Jošiją ir pranešė jam: „Tavo tarnai išleido namuose rastus pinigus: juos išdalijo meistrams, tarnaujantiems Viešpaties namuose“. Toliau valstybės raštininkas Šafanas karaliui kalbėjo: „Kunigas Hilkijas man įteikė knygą“. Šafanas balsu ją paskaitė karaliui.
    Išgirdęs Įstatymo knygos žodžius, karalius persiplėšė drabužius ir įsakė kunigui Hilkijui, taip pat Šafano sūnui Ahikamui, Michaso sūnui Achborui, raštininkui Šafanui ir karaliaus tarnui Azajui: „Eikite ir paklauskite Viešpatį mano, tautos bei viso Judo vardu dėl tos atrastosios knygos. Ant mūsų turi būti užsidegęs didelis Viešpaties pyktis, nes mūsų tėvai neklausė šios knygos žodžių, nedarė, kas joje parašyta“.
   Paskui karaliaus liepė sušaukti visus Judo ir Jeruzalės seniūnus. Jis nuėjo į Viešpaties namus, kartu su visais Judo vyrais ir Jeruzalės gyventojais, su kunigais, pranašais ir visa tauta, nuo mažo ligi didelio. Jie liepė garsiai perskaityti jiems Viešpaties namuose atrastosios sandoros knygos žodžius. Po to karalius priėjo prie kolonų ir Viešpaties akivaizdoje sudarė šitokią sandorą: jisai klausysiąs Viešpaties, visa širdimi, visa siela vykdysiąs jo įsakymus, nuostatus ir įstatymus, laikysiąsis sandoros priesakų, surašytų šioje knygoje. Visa tauta sandorai pritarė.

Atliepiamoji psalmė (Ps 118, 33–37. 40)

P.  – Parodyk man, Dieve, savo įstatymų kelią.

Parodyk man, Dieve, savo įstatymų kelią,
ir kaip atlygio aš jo laikysiuos. – P.

Suteik įžvalgumo pildyt tavo Teisyną
ir nuoširdžiai jo laikytis.– P.

Savo įsakytais takais mane veski,
nes jie man malonūs. – P.

Mano širdis į tavo potvarkius krypsta,
visai negeisdama pelno. – P.

Saugok mano akis nuo tuštybių,
savo žodžiu atverk man gyvenimą. – P.

Štai kaip tavo įsakymus myliu,
tu, teisingasis, atverk man gyvenimą. – P.

Posmelis prieš Evangeliją ( Jn 15, 4. 5b)

P.  Aleliuja. – Pasilikite manyje, tai ir aš jumyse pasiliksiu, – sako Viešpats.
                      Kas pasilieka manyje, tas duoda daug vaisių. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mt 7, 15–20)

    Jėzus bylojo savo mokiniams:
    „Sergėkitės netikrų pranašų, kurie ateina pas jus avių kailyje, o viduje yra plėšrūs vilkai. Jūs pažinsite juos iš vaisių. Argi kas gali pasiskinti vynuogių nuo erškėčių ar figų nuo usnių?! Juk geras medis duoda gerus vaisius, o netikęs medis – blogus. Geras medis negali duoti blogų vaisių, o netikęs gerų.
    Kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, bus iškirstas ir įmestas į ugnį. Taigi jūs pažinsite juos iš vaisių“.