XII eilinė savaitė
Pirmadienis

Pirmasis skaitinys (2 Kar 17, 5–8. 13–15a. 18)

    Asūro karalius užpuolė visą šalį, priėjo Samariją ir trejetą metų ją laikė apsupęs. Devintaisiais Ozėjo metais tą miestą jis paėmė, izraelitus išsivarė į Asūrą ir apgyvendino Halache, Gosane prie Habo upės ir medų miestuose.
    Taip atsitiko dėl to, kad izraelitai nusidėdavo Viešpačiui, savo Dievui, kuris juos išvedė iš Egipto, iš faraono – Egipto karaliaus – valdžios. Jie garbindavo svetimus dievaičius, pamėgdžiodavo papročius tautų, kurias Viešpats buvo pavaręs nuo izraelitų, ir sekdavo Izraelio karalių duodamu pavyzdžiu.
    Viešpats perspėdinėjo Izraelį ir Judą per visus savo pranašus bei regėtojus, sakydamas: „Sugrįžkite iš savo piktųjų kelių, laikykitės mano įsakymų bei paliepimų griežtai pagal Teisyną, kurį aš daviau jūsų protėviams ir paskelbiau jums per savo tarnus pranašus“. Bet jie nenorėjo klausyti ir buvo užsispyrę, kaip ir jų tėvai, kurie netikėjo Viešpačiu, savo Dievu. Jie atmetė jo įsakymus ir sandorą, kurią jis buvo sudaręs su jų protėviais, ir nepaisė įspėjimų, kuriuos jiems duodavo.
    Todėl Viešpats labai įpyko ant Izraelio: atstūmė jį nuo savojo veido, beliko tik Judo giminė.

Atliepiamoji psalmė (Ps 59, 3–5. 12–13)

P.  – Savo dešine, Viešpatie, gelbėk, išgirsk mus.

Mus atstūmei, mūsų gretas suardei, o Dieve,
Supykai ant mūsų, bet vėl į mus atsigręžki! – P.

Sudrebinai žemę, jai skeldėti leidai,–
plyšius jos užgydyk: ji griūva.
Skaudžiai nubaudei savo tautą,
ir mes kaip nuo vyno apsvaigę. – P.

O Dieve, argi ne tu, kurs esi mus atmetęs,
su mūs kariuomene nebežygiuoji...
Padėki mums kautis su priešu,
žmogus čia padėti mums nieko negali.
Su Dievo pagalba mes narsiai kovosim,
Viešpats sumindžios mūsų engėjus. – P.

Posmelis prieš Evangeliją (Žyd 4, 12)

P.  Aleliuja. – Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas.
                      Jis teisia širdies sumanymus bei mintis. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mt 7, 1–5)

    Jėzus bylojo savo mokiniams:
    „Neteiskite kitų, kad patys nebūtumėte teisiami. Kokiu teismu teisiate kitus, tokiu ir patys būsite teisiami, ir kokiu mastu matuojate, tokiu ir jums bus atmatuota.
    Kodėl gi matai krislą savo brolio akyje, o nepastebi rąsto savojoje? Arba kaip gali sakyti broliui: 'Leisk išimsiu krislą iš tavo akies', kai tavo akyje rąstas?! Veidmainy, pirmiau išritink rąstą iš savo akies, o paskui pažiūrėsi, kaip pašalinti krislelį iš brolio akies“.