X eilinė savaitė
Pirmadienis

Pirmasis skaitinys (1 Kar 17, 1–6)

    Pranašas Elijas, atėjęs iš Gileado Tišbės, kalbėjo Ahabui: „Kaip gyvas Viešpats, Izraelio Dievas, kuriam aš tarnauju: per šituos metus neiškris nei rasos, nei lietaus, nebent tik dėl mano žodžio“.
    Paskui pasigirdo Elijui Viešpaties žodis: „Išeik iš čionai ir, pasukęs rytų kryptimi, pasislėpk  prie Kerito upelio, į rytus nuo Jordano! Iš to upelio tu atsigersi, ir aš įsakau varnams, kad tave ten maitintų“. Elijas išėjęs padarė, ką Viešpats jam buvo įsakęs: patraukė prie Kerito upelio, į rytus nuo Jordano, ir ten apsistojo. Varnai jam atnešdavo duonos ir mėsos ryte, taipogi duonos ir mėsos vakare; o atsigerdavo jis iš upelio.

Atliepiamoji psalmė (Ps 120, 1–8)

P. – Tepadeda mums Viešpats, dangaus ir žemės Kūrėjas.

Mano akys pakeltos į šventąjį kalną;
iš kur gi kitur ateis man pagalba?!
Mums padeda Viešpats,
dangaus ir žemės Kūrėjas. – P.

Neleis tavo kojai suklupti,
jisai, tavo Sargas, nesnaudžia.
Tikrai jis nesnaudžia, nemiega,
jisai Izraelį globoja. – P.

Tave Viešpats saugo,
tave Viešpats dengia,
šalia tavęs stovi.
Dieną nepažeis Tavęs saulė,
naktį – mėnulis. – P.

Tave Viešpats gelbės nuo visokių nelaimių,
jis sergės tavo gyvybę.
Globos ir išeinant, ir grįžtant,
dabar ir per amžius. – P.

Posmelis prieš evangeliją  (Mt 5, 12a)

P.  Aleliuja. – Džiaukitės ir linksminkitės,
                      nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mt 5, 1–12)

    Matydamas minias, Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo. Prie jo prisiartino mokiniai. Jėzus prabilęs mokė:
    „Palaiminti dvasingieji vargdieniai: jų yra dangaus karalystė.
    Palaiminti, kurie liūdi: jie bus paguosti.
    Palaiminti romieji: jie paveldės žemę.
    Palaiminti, kurie alksta ir trokšta teisybės: jie bus pasotinti.
    Palaiminti gailestingieji: jie susilauks gailestingumo.
    Palaiminti tyraširdžiai: jie regės Dievą.
    Palaiminti taikdariai: jie bus vadinami Dievo vaikais.
    Palaiminti, kurie persekiojami dėl teisybės: jų yra dangaus karalystė.
    Palaiminti jūs, kai dėl manęs jus niekina ir persekioja bei meluodami visaip šmeižia. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Juk lygiai taip kadaise persekiojo ir pranašus“.