IX eilinė savaitė
Penktadienis

Pirmasis skaitinys (2 Tim 3, 10–17)

    Mylimasis!
    Tu pasekei mano mokymu, gyvenimo būdu, sumanymais, tikėjimu, ištverme, meile, kantrybe, persekiojimais, kančiomis, kurios mane ištiko Antiochijoje, Ikonijuje, Listroje. O kokių tik persekiojimų man neteko iškęsti! Bet iš visų išgelbėjo mane Viešpats. Ir visi, kurie trokšta maldingai gyventi Kristuje Jėzuje, bus persekiojami. Pikti žmonės, suvedžiotojai eis dar blogyn, klaidindami ir klysdami.
    O tu pasilik prie to, ką esi išmokęs ir tvirtai įtikėjęs, žinodamas, iš kokių žmonių esi išmokęs. Tu nuo vaikystės pažįsti šventuosius Raštus, galinčius tave pamokyti išganymui per tikėjimą Kristumi Jėzumi. Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui, kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasiruošęs kiekvienam geram darbui.

Atliepiamoji psalmė (Ps 118, 157. 160–161. 165–166. 168)

P.  – Kas, Viešpatie, tavo įstatymą myli, atranda ramybę.

Gausingi mano engėjai, spaudėjai,
bet aš nenuklysiu nuo tavo paskelbtojo mokslo.  – P.

Tavo žodžių pradžia ir galas – teisybė,
tvers amžius teisingieji tavo sprendimai.  – P.

Be priežasties mane engia galiūnai,
bet mano širdis tebijo vien tavo žodžių. – P.

Kas myli tavo įstatymą, atranda ramybę
ir niekada nesugniūžta.  – P.

Aš laukiu tavo pagalbos, o Dieve,
tavo įsakymus vykdau.  – P.

Aš laikausi tavojo mokslo ir priesakų,
mano kelias tau atviras, Dieve. – P.

Posmelis prieš Evangeliją (Jn 14, 23)

P. Aleliuja. – Jei kas myli mane, laikysis mano žodžio, – ir mano Tėvas jį mylės;
                     mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mk 12, 35–37)

    Mokydamas šventykloje, Jėzus kalbėjo: „Kodėl Rašto aiškintojai sako Mesiją esant Dovydo sūnų? Juk pats Dovydas, Šventosios Dvasios įkvėptas, yra pasakęs:
    Viešpats tarė mano Viešpačiui: Sėskis mano dešinėje, aš patiesiu tavo priešus tarsi pakojį po tavo kojų.
    Pats Dovydas vadina jį Viešpačiu, tai kaip jis gali būti jo sūnus?“ Didelė minia norom klausėsi Jėzaus.