VII eilinė savaitė
Šeštadienis

Pirmasis skaitinys (Jok 5, 13–20)

    Ištiko ką iš jūsų nelaimė? Tesimeldžia. Kas nors džiaugiasi? Tegul gieda. Kas nors pas jus serga? Tepasikviečia bažnyčios vyresniuosius, ir jie tesimeldžia už jį, patepdami aliejumi Viešpaties vardu. Tikėjimo malda išgelbės ligonį, ir Viešpats jį pakels, o jeigu jis būtų nusikaltęs, jam bus atleista.
    Tad išpažinkite vieni kitiems nuodėmes ir melskitės vieni už kitus, kad atgautumėte sveikatą. Daug gali karšta teisiojo malda. Elijas buvo vargo žmogus kaip ir mes. Jis melste meldė, kad nelytų, ir nelijo žemėje trejus metus ir šešis mėnesius; ir jis vėl meldė, ir dangus davė lietaus, o žemė išželdino savo vaisių.
    Mano broliai, jeigu kas iš jūsų nuklystų nuo tiesos ir kas nors jį atverstų, – težino, kad, sugrąžindamas nusidėjėlį iš klystkelio, išgelbės jo sielą nuo mirties ir uždengs daugybę nuodėmių.

Atliepiamoji psalmė (Ps 140, 1–3. 8)

P. Lyg smilkalo dūmai tekyla, Viešpatie, aukštyn mano maldos.

Dieve. šaukiuosi tavo pagalbos,
kuo greičiau išgirsk mano balsą,
Lyg smilkalo dūmai tekyla aukštyn mano maldos,
mano rankos iškeltos – lyg auka vakarinė. – P.

Viešpatie, sargybą statyk mano burnai,
ir apsaugą duok mano lūpoms.
Į tave žvelgia mano akys, Viešpatie Dieve,
pas tave bėgu, neleisk mano sielai pražūti. – P.

Posmelis prieš Evangeliją (Mt 11, 25)

P. Aleliuja. – Šlovė tau, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie,
                    kad karalystės paslaptis apreiškei mažutėliams. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mk 10, 13–16)

    Jam nešė vaikučius, kad juos palytėtų, bet mokiniai jiems draudė.
    Tai pamatęs, Jėzus užsirūstino ir tarė jiems: „Leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir netrukdykite, nes tokių yra Dievo karalystė. Iš tiesų sakau jums: kas nepriima Dievo karalystės kaip kūdikis, – neįeis į ją“.
    Ir jis laimino juos, apkabindamas ir dėdamas ant jų rankas.