VI eilinė savaitė
Penktadienis

Pirmasis skaitinys (Jok 2, 14–24. 26)

    Kas iš to, mano broliai, jei kas sakosi turįs tikėjimą, bet neturi tikėjimo darbų? Ar gali jį išgelbėti tikėjimas?
    Jei brolis ar sesuo neturi drabužių ir stokoja kasdienio maisto, ir kas nors jūsų tartų: „Eikite ramybėje, sušilkite, pasisotinkite“, o neduotų, kas reikalinga jų kūnui, – kas iš tų žodžių? Taip pat ir tikėjimas: jei neturi darbų, jis savyje miręs“.
    Priešingai, kitas pasakys: „Tu turi tikėjimą, o aš turiu darbus. Parodyk man be darbų savo tikėjimą, o aš tau darbais parodysiu savo tikėjimą. Tu tiki, jog yra vienas Dievas? Gerai darai! Bet ir demonai tiki ir dreba. Ar nori žinoti, neišmintingas žmogau, kad tikėjimas be darbų nevaisingas? Argi ne darbais buvo nuteisintas mūsų tėvas Abraomas, aukodamas savo sūnų Izaoką ant aukuro? Matai – tikėjimas veikė kartu su jo darbais, ir darbai atbaigė tikėjimą. Taip išsipildė Rašto posakis: 'Abraomas patikėjo Dievu, ir tai buvo jam įskaityta teisumu, o jis pramintas Dievo bičiuliu'“.
    Jūs matote, kad žmogus nuteisinamas darbais, o ne vienu tikėjimu. Kaip kūnas be dvasios miręs, taip ir tikėjimas be darbų negyvas.

Atliepiamoji psalmė (Ps 111, 1–6)

P. Laimingas, kas Viešpaties įsakymus myli.
Arba: Aleliuja.

Laimingas, kas Viešpaties bijo,
kas jo įsakymus myli.
Jo ainiai bus žemėj galingi.
Teisingųjų kartai – palaima. – P.

Jo namuose – ištaiga, dideli turtai,
jo teisumas amžiais laikysis.
Jis nušvinta, geriesiems lyg šviesa tamsybėj,
švelnus, gailestingas, teisingas. – P.

Laimingas, kas kito gailis, paskolą duoda,
kas reikalus tvarko teisingai,
jam niekad netenka drebėti,
minimas teisuolio vardas per amžius. – P.

Posmelis prieš Evangeliją (Jn 15, 15b)

P. Aleliuja. – Jus draugais vadinu, – sako Viešpats, –
                     nes jums viską paskelbiau, ką buvau iš savo Tėvo girdėjęs. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mk 8, 34–39–9, 1)

    Pasišaukęs minią ir savo mokinius, Jėzus prabilo: „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras; o kas pražudo savo gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas ją išgelbės.
    O kokia gi žmogui nauda laimėti visą pasaulį, bet pakenkti savo gyvybei? Arba kuo žmogus galėtų išsipirkti savo gyvybę?!
    Jei kas gėdijasi manęs ir mano žodžių šios neištikimos ir nuodėmingos kartos akivaizdoje, to gėdysis ir Žmogaus Sūnus,
atėjęs su savo Tėvo šlove, šventųjų angelų lydimas“.
    Jis dar jiems kalbėjo: „Iš tiesų sakau jums: tarp čia stovinčių yra tokių, kurie neragaus mirties, kol išvys didingai ateinančią Dievo karalystę“.