XXXIV eilinė savaitė
Šeštadienis

Pirmasis skaitinys (Dan 7, 15–27)

    Aš, Danielius, buvau susisielojęs, nes tai, ką regėjau, sukrėtė mane. Todėl kreipiausi į vieną iš ten dalyvaujančių, prašydamas jį man visa smulkiai išaiškinti.
    Tuos įvykius jis man išaiškino taip: „Tie keturi dideli žvėrys reiškia keturis karalius, iškilsiančius žemėje. Tačiau karalystę perims Aukščiausiojo šventieji ir jie ją turės visus amžių amžius!“
    Tuomet panorėjau smulkiau sužinoti apie tą ketvirtą žvėrį, visai nuo kitų skirtingą, bjaurų pažiūrėti, turintį geležinius dantis ir vario nagus, ėdusį ir triuškinusį visa, o kas paliko, trypusį kojomis. Taip pat (aš norėjau smulkiau sužinoti) apie tuos dešimt ragų ant jo galvos ir apie tą kitą ragą, kuris išaugo ir dėl kurio iškrito trys ragai, kuris turėjo akis ir įžūliai kalbančią burną, kuris pagaliau atrodė už kitus didesnis. Mačiau tą ragą kovojant su šventaisiais ir nugalint juos, kol pasirodė senyvas vyras. Tada šventiesiems buvo iškovota Aukščiausiojo teisė, ir atėjo metas, kada šventieji perėmė karalystę.
    (Angelas) man kalbėjo: „Ketvirtas žvėris reiškia: Žemėje iškils ketvirta karalystė, visai skirtinga nuo kitų karalysčių. Ji visą pasaulį praris, jį sutryps ir sutriuškins. Dešimt ragų reiškia: Toje karalystėje bus dešimt karalių, bet dar pasirodys kitas, visai nuo pirmesnių skirtingas, ir nuvers tuos tris karalius. Jis piktžodžiaus ant Aukščiausiojo ir spaus Aukščiausiojo šventuosius; norės pakeisti švenčių dienas ir Įstatymą. Šventieji bus atiduoti į jo rankas vienam laikotarpiui, dviem laikotarpiams ir pusei laikotarpio.
    Po to bus teismas. Nuo to karaliaus bus atimta valdžia; ir pats jis bus visiškai sunaikintas. Visų po visu dangumi karalysčių valdžia, ir galybė, ir šlovė bus atiduota Aukščiausiojo šventiesiems. Jo karalystė bus amžina, jam visos valdžios tarnaus, jo klausys!“

Atliepiamoji psalmė (Dan 3, 82–87)

P.  Garbinkit ir aukštinkit jį per amžius!

Šlovinkit Viešpatį, žmonės! – P.

Šlovinkit Viešpatį, izraelitai! – P.

Šlovinkit Viešpatį, jo kunigai! – P.

Šlovinkit Viešpatį, Dievo tarnai! – P.

Šlovinkit Viešpatį, teisiosios sielos! – P.

Šlovinkit Viešpatį, nuolankiaširdžiai, šventieji! – P.

Posmelis prieš evangeliją (Lk 21, 36)

P.  Aleliuja. – Visą laiką budėkite ir melskitės, kad sugebėtumėte kaip reikia stoti
                      Žmogaus Sūnaus akivaizdoje. – P. Aleliuja.

Evangelija (Lk 21, 34–36)

    Jėzus pasakė savo mokiniams:
    „Saugokitės, kad jūsų širdis nebūtų apsunkusi nuo gardžių valgių, svaigalų, ir kasdieninių rūpesčių, kad toji diena neužkluptų jūsų netikėtai. It žabangai ji užgrius visus žemės gyventojus. Todėl visą laiką budėkite ir melskitės, kad sugebėtumėte išvengti visų būsimųjų nelaimių ir kaip reikia stoti Žmogaus Sūnaus akivaizdoje“.