XXXI eilinė savaitė
Šeštadienis

Pirmasis skaitinys (Rom 16, 3–9. 16. 22–27)

    Broliai!
    Sveikinkite Priską ir Akvilą, mano bendradarbius Kristuje Jėzuje, kurie guldė savo galvas, gelbėdami mano gyvybę. Jiems dėkoju ne aš vienas, bet ir visos pagonių bendruomenės. Pasveikinkite ir bendruomenę, susirenkančią jų namuose.
    Sveikinkite mano mylimąjį Epenetą, kuris pirmasis Azijoje įtikėjo Kristų. Sveikinkite Mariją, kuri daug triūsė jūsų labui. Sveikinkite Androniką ir Juniją, mano tautiečius, kalėjusius su manimi; jie didžiai gerbiami apaštalų draugėje ir anksčiau už mane prisidėjo prie Kristaus. Sveikinkite mano mylimąjį Kristuje Amplijatą. Sveikinkite mūsų bendradarbį Kristuje Urboną ir mano mylimąjį Stachį.
Sveikinkite vieni kitus šventu pabučiavimu. Jus sveikina visos Kristaus bendruomenės.
    Aš, Tercijus, šio laiško surašytojas, sveikinu jus Viešpatyje. Jus sveikina Gajus, mano ir visos bendruomenės šeimininkas. Jus sveikina Erastas, miesto iždininkas, ir brolis Kvartas.
    Tam, kuris gali jus padaryti stiprius, kaip sako mano Evangelija ir Jėzaus Kristaus skelbimas, sekant apreiškimu paslapties, nutylėtos per amžinuosius laikus, o dabar atskleistos ir pranašų raštais amžinojo Dievo įsakymu paskelbtos visoms tautoms, kad jos paklustų tikėjimui,– vienam išmintingajam Dievui per Jėzų Kristų šlovė amžių amžiais! Amen.

Atliepiamoji psalmė (Ps 144, 2–5. 10–11)

P.  Dieve, mano Valdove, aš tavo vardą garbinsiu amžiais.

Noriu kasdien tave šlovint,
tavąjį vardą trokštu garbinti amžiais.
Viešpats be galo didingas ir garbės vertas,–
niekas neperpras jojo didybės! – P.

Tavo nuostabius darbus, tavo galybę
skelbia karta būsimai kartai.
Tavo didybė spindėte spindi,
sklinda garsas stebuklų. – P.

Viešpatie, tegu visi tvariniai tau dėkoja,
tegu tave garbina ištikimieji.
Tegu jie skelbia tavo karalystės kilnumą,
tegu garsina tavo galybę. – P.

Posmelis prieš evangeliją (2 Kor 8, 9)

P.  Aleliuja. – Jėzus Kristus, būdamas turtingas, dėl jūsų tapo vargdieniu,
                     kad jūs taptumėte turtingi per jo neturtą. – P. Aleliuja.

Evangelija (Lk 16, 9–15)

    Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
    „Darykitės bičiulių su apgaulinga Mamona, kad, galui atėjus, jie priimtų jus į amžinąsias padangtes. Kas ištikimas mažmožiuose, tas ištikimas ir didžiuose dalykuose, o kas nesąžiningas mažmožiuose, tas nesąžiningas ir dideliuose dalykuose. Jei tad jūs nepasirodėte patikimi, tvarkydami apgaulingą Mamoną, tai kas patikės jums tikrąsias vertybes?! Ir jeigu nebuvote patikimi su svetimu daiktu, tai kas jums duos tai, kas jūsų?!
    Joks tarnas negali tarnauti dviem šeimininkams, nes jis arba vieno nekęs, o kitą mylės, arba prie ano bus prisirišęs, o šitą nieku vers. Negalite tarnauti Dievui ir pinigui“.
    Visa tai girdėjo godūs pinigų fariziejai ir šaipėsi iš Jėzaus.
    O jis jiems pasakė: „Jūs žmonių akivaizdoje dedatės teisuoliais, bet Dievas mato jūsų širdis. Kas žmonėms atrodo prakilnu, Dievo akivaizdoje bjauru“.