XXXI eilinė savaitė
Pirmadienis

Pirmasis skaitinys (Rom 11, 29–36)

    Broliai!
    Dievo malonės dovanos ir pašaukimas – neatšaukiami. Kaip jūs kadaise nebuvote klusnūs Dievui ir dėl jų neklusnumo dabar patyrėte gailestingumą, taip ir jie dabar nepaklūsta dėl jums suteikto pasigailėjimo, kad dabar ir jie susilauktų gailestingumo. Dievas visus įkalino neklusnume, kad visų pasigailėtų.
    O Dievo turtų, išminties ir pažinimo gelme! Kokie neištiriami jo sprendimai ir nesusekami jo keliai! Ir kas gi pažino Viešpaties mintį? Ir kas buvo jo patarėjas? Arba kas jam yra davęs pirmas, kad jam būtų atmokėta? Iš jo, per jį ir jam yra visa. Jam šlovė per amžius! Amen.

Atliepiamoji psalmė (Ps 68, 30–31. 33–34. 36–37)

P.   Išklausyk mane, Viešpatie, nes tu didžiai geras.

Mane – kenčiantį ir nelaimingą
globoki ir gelbėki, Dieve!
Šlovinsiu giesme aš Dievo vardą
ir aukštinsiu jį dėkingai. – P.

Kelkit galvas aukštyn, nuolankieji, pradžiukit!
Teatgis širdys tų, kurie Dievo ieško.
Beturčius Viešpats girdi,
neniekin savųjų, apkaltų grandinėm. – P.

Tikrai išvaduos Dievas Sioną,
ir Judo miestus leis atstatyti
Ten saviškiai gyvens, kraštą užvaldę.
Ir vaikai jo tarnų paveldės tą žemę.
Ten tėvynę atras, kurie gerbia jo vardą. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Jn 8, 31b–32a)

P.  Aleliuja. – Jei laikysitės mano mokslo,
                      jūs iš tikro būsite mano mokiniai;
                      jūs pažinsite tiesą, – sako Viešpats. – P. Aleliuja.

Evangelija (Lk 14, 12–14)

    Taip pat ir pakvietusiam jį vaišių Jėzus pasakė:
    „Keldamas pietus ar vakarienę, nekviesk nei savo draugų, nei brolių, nei giminaičių, nei turtingų kaimynų, kad kartais jie savo ruožtu nepasikviestų tavęs ir tau nebūtų atlyginta. Rengdamas vaišes, verčiau pasikviesk vargšų, paliegėlių, luošų ir aklų, tai būsi palaimintas, nes jie neturi kuo atsilyginti, ir tau bus atlyginta teisiųjų prisikėlime“.