XXX eilinė savaitė
Ketvirtadienis

Pirmasis skaitinys (Rom 8, 31b–39)

    Broliai!
    jei Dievas už mus, tai kas gi prieš mus?! Jeigu jis nepagailėjo nė savo Sūnaus, bet atidavė jį už mus visus,– kaipgi jis ir visko nedovanotų kartu su juo? Kas bekaltins Dievo išrinktuosius? Juk Dievas išteisina! Tai kas pasmerks? Ar Kristus Jėzus, kuris numirė, bet buvo prikeltas, kuris sėdi Dievo dešinėje ir net užtaria mus?
    Kas gi mus atskirs nuo Kristaus meilės? Ar vargas? ar priespauda? ar persekiojimas? ar badas? ar nuogumas? ar pavojus? ar kalavijas?
    Tačiau visa mes lengvai nugalime dėlei to, kuris mus pamilo. Ir aš esu tikras, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei dabartis, nei ateitis, nei galybės, nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra mūsų Viešpatyje Kristuje Jėzuje.

Atliepiamoji psalmė (Ps 108, 21–22. 26–27. 30–31)

P.  Išgelbėk mane, Viešpatie, juk tu maloningas.

Tu, Dieve, palaikyk mane dėlei savo vardo,
gelbėk dėlei savo gailestingumo.
Juk aš vargšas, beturtis,
mano širdis kupina baimės. – P.

Padėk man, Viešpatie Dieve,
išgelbėk mane! Juk tu maloningas.
Težino, jog tai bus ranka tavo,
tai tavo, Viešpatie, darbas. – P.

Viešpačiui aš savo burna džiugiai dėkosiu,
šlovinsiu jį, susirinkus daugybei.
Juk vargšo pusėj jis stovi,
ir gina jį nuo smerkėjų. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Lk 19, 38)

P.  Aleliuja. – Garbė karaliui, kuris ateina Viešpaties vardu!
                     Ramybė danguje, šlovė aukštybėse! – P. Aleliuja.

Evangelija (Lk 13, 31–35)

    Atėjo keli farziejai ir įspėjo Jėzų: „Eik iš čia, pasišalink, nes Erodas nori tave nužudyti“.
    Jis atsakė jiems: „Keliaukite ir pasakykite tam lapei: 'Štai aš išvarinėju demonus ir gydau šiandien, tai darysiu ir rytoj, o trečią dieną būsiu visa atlikęs. Bet šiandien, ir rytoj, ir poryt aš turiu keliauti – nedera gi pranašui žūti ne Jeruzalėje'.
    Jeruzale, Jeruzale! Tu žudai pranašus ir užmuši akmenimis tuos, kurie pas tave siųsti. Kiek kartų norėjau surinkti tavo vaikus, tarsi višta savo viščiukus po sparnais, o tu nenorėjai!
    Štai paliekami jums jūsų namai. Ir aš sakau jums: jūs manęs nebematysite, kol ateis laikas, kada imkite šaukti: 'Garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu'“