XXX eilinė savaitė
Trečiadienis

Pirmasis skaitinys (Rom 8, 26–30)

    Broliai!
    Dvasia ateina pagalbon mūsų silpnumui. Mes juk nežinome, ko turėtume deramai melsti, todėl pati Dvasia užtaria mus neišsakomais maldavimais. Širdžių Tyrėjas žino Dvasios siekimus, kad ji užtaria šventuosius pagal Dievo norą.
    Be to, mes žinome, kad viskas išeina į gera mylintiems Dievą, būtent jo valia pašauktiesiems.
    O kuriuos jis iš anksto numatė, tuos iš anksto ir paskyrė tapti panašiais į jo Sūnaus pavidalą, kad šis būtų pirmgimis iš daugelio brolių. Kuriuos jis iš anksto paskyrė, tuos ir pašaukė; kuriuos pašaukė, tuos ir nuteisino; kuriuos nuteisino, tuos ir išaukštino.

Atliepiamoji psalmė (Ps 12, 4–6)

P.  Tikiu, Viešpatie, kad tu man gailestingas.

Pažvelk, išklausyk mane, Viešpatie Dieve!
Apšviesk man akis, kad mirties miegu neužmigčiau.
Lai priešai nešaukia: „Pergalė mūsų!“
Tegu nesidžiaugia engėjai, kad aš jau pražuvęs. – P.

Tikiu, kad tu man gailestingas.
Džiaugiuosi tavo pagalba.
Viešpačiui giesmes giedosiu:
kiek jis man gera padarė! – P.

Posmelis prieš evangeliją (2 Tes 2, 14)

P.  Aleliuja. – Dievas pašaukė mus per Evangeliją,
                     kad įgytume mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus garbę. – P. Aleliuja.

Evangelija (Lk 13, 22–30)

    Jėzus ėjo mokydamas per miestelius ir kaimus ir keliavo į Jeruzalę.
    Kažkas jį paklausė: „Viešpatie, ar maža bus išgelbėtų?“
    Jis pasakė jiems: „Pasistenkite įeiti pro ankštus vartus! Sakau jums, daugelis bandys įeiti, bet neįstengs.
    Kai namų šeimininkas atsikels ir užrakins duris, stovėdami lauke, jūs pradėsite belsti į duris ir prašyti: 'Viešpatie, atidaryk mums!' O jis atsakys: 'Aš nežinau, iš kur jūs'.
    Tada jūs imsite dėstyti: 'Mes valgėme ir gėrėme tavo akivaizdoje, tu mokei mūsų gatvėse…' O jis jums tars: 'Aš nežinau, iš kur jūs. Eikite šalin nuo manęs, visi piktadariai!'
    Tai bus verksmo ir dantų griežimo, kai Dievo karalystėje pamatysite Abraomą, Izaoką, Jokūbą ir visus pranašus, o patys būsite išvaryti laukan. Ir ateis žmonės iš rytų ir vakarų, iš šiaurės ir pietų ir sėsis prie stalo Dievo karalystėje. Ir štai yra paskutinių, kurie bus pirmi, ir pirmųjų, kurie bus paskutiniai“.