XXX eilinė savaitė
Pirmadienis

Pirmasis skaitinys (Rom 8, 12–17)

    Broliai!
    Mes nesame skolingi kūnui, kad gyventume pagal kūną. Jei jūs gyvenate pagal kūną – mirsite. Bet jei dvasia marinate kūniškus darbus – gyvensite.
    Visi, kurie vadovaujasi Dievo Dvasia, yra Dievo vaikai. Jūs gi esate gavę ne vergystės dvasią, kad ir vėl turėtumėte bijoti, bet gavote įsūnystės Dvasią, kurioje šaukiame: „Aba, Tėve!“
    Ir pati Dvasia liudija mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai. O jei esame vaikai, tai ir įpėdiniai. Mes Dievo įpėdiniai ir Kristaus bendraįpėdiniai, jeigu su juo kenčiame, kad su juo būtume pagerbti.

Atliepiamoji psalmė (Ps 67, 2. 4. 6–7. 20–21)

P.  Mūsų Dievas – tai gelbintis Dievas.

Vos Dievas galingai pakyla, jo priešai pakrinka,
nekentėjai bėga šalin nuo jo veido.
Ogi teisieji Dievo akyse krykštauja, žavis,
šokinėja iš džiaugsmo. – P.

Tėvas našlaičiams, globėjas našlėms yra Dievas
savo šventojoj buveinėj.
Duoda namus apleistiesiems,
belaisviams gerovės duris atidaro. – P.

Viešpatį garbinkit kiekvieną dieną!
Dievas naštas mūsų neša – jis vaduotojas mūsų.
Mūs Dievas – tai gelbintis Dievas,
padeda iš giltinės Viešpats Dievas ištrūkti. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Jn 17, 17)

P.  Aleliuja. – Tavo žodis, Viešpatie, yra tiesa.
                     Pašventink mus tiesa! – P. Aleliuja.

Evangelija (Lk 13, 10–17)

    Vieną šeštadienį Jėzus mokė sinagogoje. Čia pasitaikė moteris, aštuoniolika metų kenčianti nuo ligos dvasios. Ji buvo sutraukta ir visiškai negalėjo išsitiesti.
    Jėzus pamatęs pasišaukė ją ir tarė: „Moterie, esi išvaduota iš savo ligos!“ Jis uždėjo ant jos rankas, toji bematant atsitiesė ir ėmė šlovinti Dievą.
    Tada sinagogos vyresnysis, supykęs, kad Jėzus išgydė šeštadienį, pasakė miniai: „Dirbamos yra šešios dienos. Ateikite jomis ir gydykitės, o ne šeštadienį!“
    Viešpats jam atsakė: „Veidmainiai! Argi kas iš jūsų neatriša šeštadienį nuo ėdžių savo jaučio ar asilo ir nenuveda pagirdyti?! Argi šios Abraomo dukters, kurią šėtonas laikė sukaustęs jau aštuoniolika metų, nereikėjo išvaduoti iš pančių šeštadienį?“
    Jam tai bekalbant, visi jo priešai susigėdo, o visa minia džiaugėsi jo šlovingais darbais.