XXIX eilinė savaitė
Penktadienis

Pirmasis skaitinys (Rom 7, 18–25a)

    Broliai!
    Aš žinau, kad manyje, tai yra mano kūne, negyvena gėris. Mat aš sugebu gero trokšti, o padaryti – ne. Aš nedarau gėrio, kurio trokštu, o darau blogį, kurio nenoriu. O jeigu aš darau, ko nenoriu, tada nebe aš tai įvykdau, bet manyje gyvenanti nuodėmė.
    Taigi aš randu tokį įstatymą, kad, kai trokštu padaryti gera, prie manęs pritampa bloga. Juk, kaip vidinis žmogus, aš žaviuosi Dievo įstatymu. Deja, aš jaučiu savo kūno nariuose kitą įstatymą, kovojantį su mano proto įstatymu. Jis paverčia mane belaisviu nuodėmės įstatymo, kuris glūdi mano nariuose.
    Vargšas aš žmogus! Kas mane išvaduos iš šito mirtingo kūno! Bet ačiū Dievui – per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų!

Atliepiamoji psalmė (Ps 118, 66. 68. 76–77. 93–94)

P.  Šviesk mane, Viešpatie, savo mokslu.

Mokyk mane išminties ir buklumo,–
aš juk remiuos tavo žodžiais. – P.

Koks esi geras, koks maloningas!
Šviesk mane savo mokslu. – P.

Tavo gerumas ir mane tepaguodžia,
kaip esi savo tarnui žadėjęs. – P.

Būk gailestingas, ir ašai gyvensiu,
nes mane tavo įstatymas žavi. – P.

Amžinai neužmiršiu tavo liepimų,
tu jais išlaikei mane gyvą. – P.

Aš esu tavo, todėl mane gelbėk,–
tavo nuostatus trokštu suvokti. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Plg. Mt 11, 25)

P.  Aleliuja. – Šlovė tau, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie,
                     kad karalystės paslaptis apreiškei mažutėliams. – P. Aleliuja.

Evangelija (Lk 12, 54–59)

    Jėzus kalbėjo miniai: „Matydami debesį, kylantį vakaruose, jūs tuoj pat sakote: 'Ateina lietus', ir taip atsitinka. Pučiant pietų vėjui, jūs tvirtinate: 'Bus karšta', ir taip iš tiesų esti. Veidmainiai! Jūs mokate išaiškinti, ką reiškia žemės ir dangaus išvaizda, tai kodėl gi neišsiaiškinate šio laiko prasmės? Kodėl patys nenusprendžiate, kas teisu?
    Kai eini su ieškovu pas vyresnybę, pasistenk dar kelyje su juo susitarti, kad jis tavęs kartais nenusitemptų pas teisėją, teisėjas neatiduotų teismo vykdytojui, o teismo vykdytojas neįmestų tavęs į kalėjimą.
    Sakau tau: iš ten neišeisi, kol neatsiteisi ligi paskutinio skatiko“.