XXVIII eilinė savaitė
Ketvirtadienis

Pirmasis skaitinys (Rom 3, 21–30)

    Broliai!
    Dabar, nepriklausomai nuo įstatymo, pasireiškė Dievo teisumas, kurį paliudijo Įstatymas ir Pranašai. Tai Dievo teisumas, tikėjimu į Jėzų Kristų duodamas visiems tikintiesiems. Nėra jokio skirtumo, nes visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės, o nuteisinami dovanai jo malone dėl Kristaus Jėzaus atpirkimo. Dievas jį paskyrė permaldavimo auka, veikiančia per tikėjimą jo kraujo galia. Jis norėjo parodyti savo teisumą tuo, kad nenubaudė už nuodėmes, padarytas anksčiau, dieviškojo kantrumo laikais, ir norėjo parodyti savo teisumą dabartiniu metu, pasirodydamas esąs teisus ir nuteisinantis tą, kuris tiki Jėzų.
    Kur tada pagrindas girtis? Jis atmestas. Kokiu įstatymu? Darbų? Ne, tikėjimo įstatymu. Mes laikomės nuomonės, kad žmogus nuteisinamas tikėjimu, be įstatymo darbų. Argi Dievas – tiktai žydų Dievas? Ar jis nėra ir pagonių? Taip, ir pagonių, nes tėra vienas Dievas, kuris per tikėjimą nuteisins apipjaustytus žydus ir per tikėjimą nuteisins neapipjaustytus pagonis.

Atliepiamoji psalmė (Ps 129, 1–6)

P.  Dievas yra gailestingas: jis visuomet išvaduoja.

Iš vargo bedugnės šaukiuos tavęs, Dieve:
Dieve, išgirsk mano balsą!
Tegu tavo ausys klausos įdėmiai
mano maldaujančio šauksmo. – P.

Jei vis nedorybes minėsi,
kas begalės išsiteisint?!
Betgi tu atleisi kaltybes,
ir vėl tau tarnausim. – P.

Dieve, tavy mano viltys,
tavo žodžiu pasitiki mano siela.
Mano siela Viešpaties laukia
labiau kaip aušros – panaktiniai. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Jn 14, 6)

P.  Aleliuja. – Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas,– sako Viešpats. –
                     Niekas nenueina pas Tėvą kitaip kaip tik per mane. – P. Aleliuja.

Evangelija (Lk 11, 47–54)

    Jėzus kalbėjo:
    „Vargas jums! Jūs statote pranašams paminklus, o jūsų tėvai juos žudė! Taigi jūs liudijate ir pritariate savo tėvų darbams. Jie žudė, o jūs statote paminklus.
    Štai kodėl Dievo Išmintis yra pasakiusi: 'Aš siųsiu pas juos pranašų ir apaštalų, o jie vienus žudys, kitus persekios, kad iš šios kartos būtų pareikalauta visų pranašų kraujo, pradedant Abelio krauju iki kraujo Zacharijo, kuris buvo nužudytas tarp altoriaus ir šventyklos'. Taip! Aš sakau, jog bus pareikalauta jo iš šios kartos.
    Vargas jums, Įstatymo mokytojai! Jūs pasisavinote pažinimo raktą, bet patys nėjote ir norintiems įeiti kliudėte“.