XXVII eilinė savaitė
Šeštadienis

Pirmasis skaitinys (Jl 4, 12–21)

    Viešpats byloja:
    „Teišsiruošia tautos ir tekeliauja į Jošafato slėnį. Tenai aš sėsiuosi teisti visų aplinkinių tautų. Stverkitės pjautuvo: javas pribrendo! Ateikite vynuogių trėkšti, nes spaustuvas pilnas, ir rėčkos jau liejas per viršų. Mat didelis jų nelabumas“.
    Gaudimas, dundėjimas nuosprendžio slėnyje; artinas Viešpaties diena nuosprendžio slėnyje. Saulė ir mėnuo užtemsta, ir žvaigždės spindėjusios liaujas. Viešpats griaudžia iš Siono, jo balsas skardi iš Jeruzalės – dreba dangus ir žemė. Bet savajai tautai Viešpats – prieglauda, Izraelio vaikams jis – tvirtovė. „Tada jūs suprasite, jog aš esu Viešpats, jūsų Dievas, ir kad gyvenu Sione, savo šventajame kalne. Jeruzalė bus šventa, ir niekad per ją nebežengs svetimieji“.
    Tą dieną kalnai vynu tekės, tvins kalvos pienu, ir visos Judo upės vandeniu plūs. Viešpaties namuose atsivers šaltinis ir girdys Akacijų slėnį. Egiptas pavirs į tyrus, Edomas – į nykų užkampį, dėl prievartos Judo vaikams, kurių šalyje jie nekaltą kraują praliejo. O Judas per amžius išliks apgyventas, Jeruzalę klestint regės kartų kartos. „Aš skelbiu nekaltą jų kraują, kurio anksčiau neskelbiau nekalto“. Viešpats gyvens Siono kalne.

Atliepiamoji psalmė (Ps 96, 1–2. 5–6. 11–12)

P.  Teisingieji, džiaukitės Viešpaties prieglobsty.

Viešpats – pasaulio Valdovas:
tedžiūgauja žemė, tekrykštauja salos.
Jį juosia debesys tamsūs,
teise, teisybe grįstas jo sostas. – P.

Sutirpsta kaip vaškas kalnai išsigandę
prieš Viešpatį – viso pasaulio Valdovą.
Byloja dangus apie jo teisingumą,
jo garbingumą regi pasaulis. – P.

Palaimos šviesa teisingajam šviečia,
teisios širdies žmogui – linksmybė.
Teisingieji, džiaukitės Viešpaties prieglobsty,
jo šventąjį vardą minėkit. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Lk 11, 28)

P.  Aleliuja. – Palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi. – P. Aleliuja.

Evangelija (Lk 11, 27–28)

    Jėzui bekalbant, viena moteris iš minios garsiai sušuko: „Palaimintos įsčios, kurios tave nešiojo, ir krūtys, kurias žindai!“
   O jis atsiliepė: „Dar labiau palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi“.