XXVI eilinė savaitė
Pirmadienis

Pirmasis skaitinys (Zch 8, 2–8)

    Taip kalba kareivijų Viešpats: „Su dideliu įkarščiu užtariu Sioną, liepsningai užstoju Jeruzalę“.
    Taip kalba Viešpats: „Aš grįšiu atgal į Sioną ir vėlei gyvensiu Jeruzalėje. Tada Jeruzalė vadinsis „Ištikimasis miestas“, o kareivijų Viešpaties kalnas – „Šventasis kalnas“.
    Taip kalba kareivijų Viešpats: „Jeruzalės aikštėse vėlei sėdės seneliai ir senelės; dėl savo garbingo amžiaus kiekvienas iš jų laikys savo rankose lazdą. Miesto gatvės bus pilnos berniukų ir mergaičių, žaidžiančių Jeruzalės gatvėse“.
    Taip kalba kareivijų Viešpats: „jeigu išlikusiems šitos tautos žmonėms anomis dienomis atrodys, jog tai per daug nuostabu, tai argi ir man anuomet turės, jog tat per daug nuostabu, atrodyti? – Taip sako kareivijų Viešpats!“
    Taip kalba kareivijų Viešpats: „Štai aš išlaisvinsiu savo tautą iš saulėtekio šalies ir saulėlydžio krašto. Parvesiu juos namo, ir jie gyvens Jeruzalėje. Jie bus mano tauta, o aš būsiu jų Dievas – nekintamas, ištikimas“.

Atliepiamoji psalmė (Ps 101, 16–21. 29. 22–23)

P.  Atstatys Viešpats Jeruzalės miestą ir su savo didžia šlove pasirodys.

Gerbs tavo, Viešpatie, vardą pagonys,
tavo didybę – pasaulio valdovai,
kai atstatys Viešpats Jeruzalės miestą
ir su savo didžia šlove pasirodys.
Vargšų maldų jis klausysis,
jų prašymų jis nepaniekins. – P.

Bus parašyta ateinančiai kartai,
ir nauji žmonės Viešpatį garbins:
„Pažvelgė Viešpats iš aukštojo sosto,
pažiūrėjo iš dangaus žemėn.
Aimanas išgirdo belaisvių,
pasmerktus mirt išvadavo“. – P.

Ramybėj gyvens tau tarnaujantys žmonės,
tavo globoj gyvuos jųjų ainiai.
Viešpaties vardas Siono mieste bus garsingas,
jįjį Jeruzalė šlovins,
kai susiburs visos tautos, valstybės
Viešpaties garbint. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Mk 10, 45)

P.  Aleliuja. – Žmogaus Sūnus atėjo, kad pats tarnautų
                     ir savo gyvybės kaina daugybę išpirktų. – P. Aleliuja.

Evangelija (Lk 9, 46–50)

    Tarp mokinių kilo ginčas, kuris iš jų didžiausias.
    Išskaitęs jų slaptas mintis, Jėzus pasišaukė vaiką, pasistatė šalia savęs ir tarė: „Kas priima šį vaiką vardan manęs, priima mane, o kas mane priima, priima tą, kuris yra mane siuntęs. Kas jūsų tarpe mažiausias, tas iš tiesų didis“.
    Tada atsiliepė Jonas: „Mokytojau, mes matėme vieną žmogų, tavo vardu išvarantį demonus. Mes jam draudėme tai daryti, nes jis nevaikščioja kartu su mumis“.
    Jėzus atsakė: „Nedrauskite! Kas ne prieš jus, tas už jus!“