XXV eilinė savaitė
Ketvirtadienis

Pirmasis skaitinys (Hag 1, 1–8)

    Antraisiais karaliaus Darijaus valdymo metais, šeštojo mėnesio pirmąją dieną, per pranašą Hagajį buvo perduotas Viešpaties žodis Judo valdytojui Zerubabeliui, Šealtielio sūnui, ir vyriausiam kunigui Jozuei, Jehocadako sūnui: „Šitaip va kalba kareivijų Viešpats: Šioji tauta sako: 'Dabar dar ne laikas atstatyti Viešpaties šventyklą'“.
    Tad pranašas Hagajis perdavė Viešpaties žodį: „Ar laikas dabar jums gyventi savo apmuštuose namuose, tuo tarpu kai šitie namai tebestovi sugriuvę? Tad štai dabar sako kareivijų Viešpats: 'Nagi pagalvokite, kaip jūs gyvenate! Jūs gausiai pasėjate, bet maža suvalote; jūs valgote, bet nesate sotūs; jūs geriate, o atsigerti negalite. Nors turite kuo apsirengti, tačiau nesušylate, ir jei kas užpelno – į kiaurą tai įdeda kapšą'.
    Štai ką sako kareivijų Viešpats: 'todėl pagalvokite, kaip jūs gyvenate! Kopkite į kalnus, paruoškite miško ir atstatykite šventyklą, kad aš ja gėrėčiaus ir būčiau pašlovintas', – tai sako Viešpats!“

Atliepiamoji psalmė (Ps 149, 1–6. 9)

P.  Viešpats myli savo tautą.

Viešpačiui naują giesmę giedokit,
garbinkit jį, susibūrę šventieji!
Savo Kūrėju, Izraeli, žavėkis,
džiūgaukit, Jeruzalės sūnūs,
turėdami tokį valdovą. – P.

Šlovinkit Viešpatį, susibūrę ratelin,
muškite būgnais, kankliuokit!
Myli jisai savo tautą,
pergale puošia silpnuosius. – P.

Džiaugsmas, garbė jums, šventieji,
linksmybė jūsų buveinėj.
Valiuodami garbinkit Dievą.
Tai jums garbė bus, Dievo šventieji. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Jn 14, 5)

P.  Aleliuja. – Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas,– sako Viešpats. –
                     Niekas nenueina pas Tėvą kitaip
                     kaip tik per mane. – P. Aleliuja.

Evangelija (Lk 9, 7–9)

    Tetrarchas Erodas išgirdo apie visus tuos įvykius ir nežinojo, ką manyti, nes vieni sakė: Jonas prisikėlęs iš numirusiųjų, kiti: pasirodęs Elijas, dar kiti: prisikėlęs vienas iš senųjų pranašų.
    Erodas tarė: „Jonui aš nukirsdinau galvą; o kas yra šitas, apie kurį girdžiu pasakojant tokius dalykus?!“ Ir jis panoro pamatyti Jėzų.