XXV eilinė savaitė
Antradienis

Pirmasis skaitinys (Ezr 6, 7–8. 12. 14–20)

   Karalius Darijus parašė apygardų anapus Upės valdytojams šitokį laišką:
   „Paveskite Dievo namų statybą judėjų valdytojui ir jų seniūnams! Tegul jie stato Dievo namus jų ankstesnėje vietoje. Aš duodu nurodymą, kaip jūs privalote remti judėjų seniūnus, vykdančius Dievo namų statybos darbus: Iš karaliaus iždo pajamų, būtent iš tų, kurias gauna kraštas anapus Upės, turi būti sąžiningai ir be pertrūkio išmokamos tiems vyrams išlaidos! Aš, Darijus, išleidau šį potvarkį; tebus jis tiksliai vykdomas!“
    Taigi judėjų seniūnai sėkmingai statė su pranašo Hagajo ir Ido sūnaus Zacharijo pranašysčių pagalba. Jie užbaigė statybą, pradėtą Izraelio Dievo įsakymu ir Kyro bei Darijaus patvarkymu. Pastatė šituos namus iki Adaro mėnesio dvidešimt trečios dienos, šeštaisiais karaliaus Darijaus viešpatavimo metais.
   Tada izraelitai – kunigai, levitai ir kiti pargrįžėliai – džiaugsmingai atnešė tų Dievo namų atidarymą. Dievo namų pašventinimo proga jie paaukojo šimtą jaučių, du šimtus avinų ir keturis šimtus ėriukų, o kaip išpirkimo už visą Izraelį auką – dvylika ožių, pagal Izraelio giminių skaičių. Dievo namų tarnystei Jeruzalėje kunigus suskirstė į klases, o levitus – į skyrius, pagal Mozės knygos nuostatus.
   Pirmojo mėnesio keturioliktąją dieną tremtinių vaikai atšventė Velykas. Levitai buvo aliai vienas apsivalę, taip kad visi jie buvo švarūs. Jie pjovė Velykų avinėlius tremtiniams ir jų broliams, kunigams ir sau patiems.

Atliepiamoji psalmė (Ps 121, 1–2. 4. 5)

P.  Viešpaties būstan džiaugsmingai keliaujam.

     Džiaugiuosi, išgirdęs, kas man pasakyta:
     „Į Viešpaties būstą keliaujam!“
     Štai mūsų koja jau stovi
     tavo, Jeruzale, vartuos. – P.

     Čionai plaukia žmonės, Viešpaties žmonės.
     Juk priedermė Izraeliui Viešpatį šlovint.
     Teisėjams krasės čia stovi,
     čia – sostai Dovydo ainiams. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Lk 11, 28)

P.  Aleliuja. – Palaiminti, kurie klausosi Dievo žodžio
                     ir jo laikosi. – P. Aleliuja.

Evangelija (Lk 8, 19–21)

    Pas Jėzų atėjo motina ir broliai, bet negalėjo prasimušti iki jo per minią.
    Jam buvo pranešta: „Tavo motina ir broliai stovi lauke, nori su tavimi pasimatyti“.
    O jis atsakė: „Mano motina ir mano broliai – tai tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jį vykdo“.