XXIV eilinė savaitė
Penktadienis

Pirmasis skaitinys (1Tim 6, 3–12)

    Brangusis!
    Taip mokyk, taip ragink! Jei kas nors moko kitaip ir nesutinka su sveikais mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus žodžiais bei maldingumo mokslu, tas yra pasipūtėlis, nieko neišmano, serga nuo ginčų ir nuo svaidymosi žodžiais, iš kurių gimsta pavydas, nesutarimas, piktžodžiavimas, blogi įtarinėjimai ir kivirčai tarp sugedusio proto žmonių, praradusių tiesos nuovoką ir manančių, jog maldingumas esąs pasipelnymo šaltinis.
    Žinoma, maldingumas yra didelis laimėjimas, kai jį lydi pasitenkinimas tuo, ką žmogus turi. Juk mes nieko neatsinešėme į pasaulį ir nieko neišsinešime. Turėdami maisto, drabužį, pastogę, būkime patenkinti. Kas geidžia pralobti, pakliūva į pagundą ir į spąstus bei į daugelį neprotingų ir kenksmingų aistrų, kurios žmones sugadina ir pražudo. Visų blogybių šaknis yra godumas pinigams. Daugelis, jų vaikydamiesi, nuklydo nuo tikėjimo ir patys save drasko aibe kančių.
    O tu, Dievo žmogau, saugokis tų dalykų! Tu verčiau siek teisumo, maldingumo, tikėjimo, meilės, ištvermės, romumo. Kovok šauniąją tikėjimo kovą, užsikariauk amžinąjį gyvenimą, kuriam esi pašauktas ir kurį puikiai išpažinai daugelio liudytojų akyse.

Atliepiamoji psalmė (Ps 48, 6–10. 17–20)

P.  Palaiminti dvasingieji vargdieniai: jų yra dangaus karalystė.

Ko gi nelaimės dienom turėčiau bijotis,
kai priešai klastingi apninka,
kurie tik savo ištekliais remias,
didžiuojas gausiais savo lobiais? – P.

Juk nieks negalės iš mirties išsigelbėt,
išsipirkti iš Dievo.
Išgelbėt gyvybei per daug reiktų lėšų,–
jų tiek neturėsi,
kad amžiais gyventum, karsto neregėtum. – P.

Todėl nesigraužk, jei kas turtėja,
jei pagausėja jo namo gėrybės:
mirdamas nieko jis negalės pasiimti,
lobiai į anapus nepalydi. – P.

Nors gyvendamas žemėj ir girias:
„Šlovins mane, prisikrovus gėrybių!“,
vis vien jis nužengs į savo protėvių būrį –
tų, kurie nematys šviesybės per amžius. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Plg. Mt 11, 25)

P.  Aleliuja. – Šlovė tau, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie,
                      kad karalystės paslaptis apreiškei mažutėliams. – P. Aleliuja.

Evangelija (Lk 8, 1–3)

    Jėzus keliavo per miestus ir kaimus, mokydamas ir skelbdamas gerąją naujieną apie Dievo karalystę. Su juo buvo dvylika apaštalų ir kelios moterys, išgydytos nuo piktųjų dvasių bei ligų; tai Marija, vadinama Magdalietė, iš kurios buvo išėję septyni demonai, Erodo prievaizdo Chuzos žmona Joana, Zuzana ir daug kitų moterų, kurios jiems pasitarnaudavo savo turtu.