XXIII eilinė savaitė
Ketvirtadienis

Pirmasis skaitinys (Kol 3, 12–17)

    Broliai!
    Jūs, Dievo išrinktieji, šventieji ir numylėtiniai, apsivilkite nuoširdžiu gailestingumu, gerumu, nuolankumu, romumu ir kantrumu.   Būkite vieni kitiems pakantūs ir atleiskite vieni kitiems, jei vienas prieš kitą turite skundą. Kaip Viešpats jums atleido, taip ir jūs atleiskite.
    Viršum viso šito tebūna meilė, kuri yra tobulumo raištis. Jūsų širdyse teviešpatauja Kristaus ramybė, į kurią esate pašaukti viename kūne. Būkite dėkingi! Kristaus žodis tegyvuoja jumyse vaisingai. Mokykite ir raginkite vieni kitus visokeriopa išmintimi; su dėkinga širdimi giedokite Dievui psalmes, himnus ir dvasines giesmes. Ir visa, ką tik darytumėte žodžiu ar darbu, visa darykite Viešpaties Jėzaus vardu, per jį dėkodami Dievui Tėvui.

Atliepiamoji psalmė (Ps 150, 1–6)

P.  Tešlovina Viešpatį visa, kas gyva!

Šlovinkit Dievą šventovėj,
šlovinkit jį dangaus skliauto aukštybėj.
Šlovinkit jį dėl jo didžių žygių,
šlovinkit jo begalinę didybę. – P.

Šlovinkit Viešpatį, gaudūs trimitai,
šlovinkit, arfos ir kankliai.
Šlovinkit Viešpatį, būgnai ir chorai,
šlovinkit stygos, šlovinkit vamzdžiai! – P.

Šlovinkit Viešpatį, cimbolai skambieji,
šlovinkit Dievą, cimbolai žvangieji!
Tešlovina Viešpatį visa, kas gyva! – P.

Posmelis prieš evangeliją (1 Jn 4, 12)

P.  Aleliuja. – Jei mylime vieni kitus, Dievas mumyse pasilieka,
                      ir jo meilė mumyse tobula tampa. – P. Aleliuja.

Evangelija (Lk 6, 27–38)

    Jėzus bylojo savo mokiniams ir visai miniai:
    „Jums, kurie klausotės, aš sakau: mylėkite savo priešus, darykite gera tiems, kurie jūsų nekenčia. Laiminkite tuos, kurie jus keikia, ir melskitės už savo niekintojus.
    Kas užgauna tave per vieną skruostą, atsuk ir antrąjį; kas atima iš tavęs apsiaustą, negink ir palaidinės.
    Duok kiekvienam, kuris prašo, duok ir nereikalauk atgal iš to, kuris tavo paėmė. Kaip norite, kad jums darytų žmonės, taip ir jūs jiems darykite. Jei mylite tuos, kurie jus myli, tai koks čia jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai myli juos mylinčius. Jei darote gera tiems, kurie jums gera daro, tai koks jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai taip daro. Jei skolinate tik tiems, iš kurių tikitės atgausią, koks jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai skolina nusidėjėliams, kad atgautų paskolą.
    Bet jūs mylėkite savo priešus, darykite gera ir skolinkite, nieko nesitikėdami. Tuomet jūsų lauks didelis atlygis, ir jūs būsite Aukščiausiojo vaikai: juk jis maloningas netgi nedėkingiesiems ir piktiesiems.
    Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas.
    Neteiskite, ir nebūsite teisiami; nesmerkite, ir nebūsite pasmerkti; atleiskite, ir jums bus atleista. Duokite, ir jums bus duota; saiką gerą, prikimštą, sukratytą ir su kaupu atiduos jums į glėbį. Kokiu saiku seikite, tokiu jums bus atseikėta“.