XXIII eilinė savaitė
Pirmadienis

Pirmasis skaitinys (Kol 1, 24–2, 3)

    Broliai!
    Aš džiaugiuosi savo kentėjimais už jus ir savo kūne papildau, ko dar trūksta Kristaus vargams dėl jo Kūno, kuris yra Bažnyčia. Aš tapau jos tarnas Dievo man duotu paskyrimu, kad jums pilnai atskleisčiau Dievo žodį, tą paslaptį, kuri buvo paslėpta amžiams ir kartoms, o dabar apreikšta Dievo šventiesiems.
    Jiems Dievas panorėjo paskelbti, kokie dideli šios paslapties garbės turtai skirti pagonims, būtent Kristus jumyse – garbės viltis. Mes jį skelbiame, įspėdami kiekvieną žmogų ir pamokydami kiekvieną žmogų su visokeriopa išmintimi, kad kiekvieną žmogų padarytume tobulą Kristuje. To dėlei aš ir vargstu, grumdamasis jo suteikta jėga, kuri galingai veikia manyje.
    Tad aš noriu, kad jūs žinotumėte, kaip man tenka kovoti už jus, už laodikiečius ir visus, kurie nėra matę mano kūno veido, kad būtų paguostos visų širdys, kad, meile suvienyti, visi pasiektų supratimo pilnatvės turtus ir galėtų pažinti Dievo paslaptį Kristuje, kuriame slypi visi išminties ir pažinimo lobiai.

Atliepiamoji psalmė (Ps 61, 6–7. 9)

P.  Iš Dievo palaima visa, iš jo ir didybė.

Tik Dieve, o mano širdie, ieškoki ramybės,
tik jis mano norus pasotins. – P.

Tik jis man uola ir mano palaima,
jis man apsauga – aš nebedrebėsiu. – P.

Remkitės juo visą laiką, mano tautiečiai,
jam savo išliekite širdį – jis prieglauda mūsų. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Jn 10, 27)

P.  Aleliuja. – Manosios avys klauso mano balso,– sako Viešpats: –
                     aš jas pažįstu, ir jos seka paskui mane. – P. Aleliuja.

Evangelija (Lk 6, 6–11)

    Šeštadienį Jėzus nuėjo į sinagogą ir mokė. Ten buvo žmogus, kurio dešinė ranka buvo padžiuvusi.
    Rašto aiškintojai ir fariziejai stebėjo, ar jis gydys šeštadienį, kad rastų kuo jį kaltinti.
    Bet jis išskaitė jų mintis ir tarė vyrui su padžiuvusia ranka: „Kelkis ir stok į vidurį“. Tasai atsistojo.
    Tuomet Jėzus paklausė juos: „Aš klausiu jus, ar šeštadienį leistina gera daryti, ar bloga? Gelbėti gyvybę ar žudyti?“
    Ir apžvelgęs visus aplinkui, jis tarė tam žmogui: „Ištiesk savo ranką!“ Tas ištiesė, ir ranka atgijo.
    O jie baisiai įniršo ir tarėsi, ką Jėzui padaryti.