XXII eilinė savaitė
Šeštadienis

Pirmasis skaitinys (Kol 1, 21–23)

    Broliai!
    Taip pat ir jus, kurie kadaise buvote Dievui svetimi ir priešiški piktais darbais, jis dabar sutaikino savo žemiškojo kūno mirtimi, kad pasirodytumėte jo akyse šventi, tyri ir nekalti. Tiktai jūs ištverkite tikėjime įsitvirtinę bei įsišakniję ir nesiduokite atitraukiami nuo vilties Evangelijos, kurią išgirdote, kuri paskelbta visai tvarinijai po dangumi ir kurios tarnas aš, Paulius, esu.

Atliepiamoji psalmė (Ps 53, 3–4. 6–8)

P.  Štai man padeda Dievas.

Savo vardo garbei, o Dieve, mane išvaduoki,
gink mano bylą savo galybe.
O Dieve, išgirsk mano maldą,
žodį iš mano lūpų priimki. – P.

Bet štai man padeda Dievas,
Viešpats palaiko mano gyvybę!
Džiaugsmingai aukas tau aukosiu,
šlovinsiu, Viešpatie, aš tavo vardą,
nes jis yra mielas. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Jn 14, 5)

P.  Aleliuja. – Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas,– sako Viešpats. –
                      Niekas nenueina pas Tėvą kitaip kaip tik per mane. – P. Aleliuja.

Evangelija (Lk 6, 1–5)

    Vieną šeštadienį, Jėzui einant per javų lauką, mokiniai skabė varpas ir, ištrynę tarp delnų, valgė.
    Fariziejai jiems prikišo: „Kam darote, kas šeštadienį draudžiama?!“
    Jėzus atsakė jiems: „Nejaugi neskaitėte, ką padarė Dovydas, kai buvo alkanas pats ir jo palydovai? Kaip jis įėjo į Dievo namus, ėmė padėtinės duonos, valgė ir davė savo palydai, nors jos niekam nevalia valgyti, tik kunigams!“
    Ir jis pridūrė: „Žmogaus Sūnus yra ir šeštadienio Viešpats“.