XXII eilinė savaitė
Trečiadienis

Pirmasis skaitinys (Kol 1, 1–8)

    Paulius, Dievo valia Kristaus Jėzaus apaštalas, ir brolis Timotiejus šventiesiems ir ištikimiesiems broliams Kristuje, gyvenantiems Kolosuose: malonė ir ramybė jums nuo Dievo, mūsų Tėvo!
    Nuolat melsdamiesi už jus, mes dėkojame Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui, nes girdime, kad jūs tikite Kristų Jėzų ir mylite visus šventuosius dėlei vilties, kuri jums skirta danguje. Apie tą viltį jūs esate girdėję Evangelijos tiesos žodyje, kuris pasiekė jus ir panašiai kaip visame pasaulyje, taip ir pas jus neša vaisių ir auga nuo tos dienos, kada išgirdote ir teisingai pažinote Dievo malonę. Jus to išmokė mūsų mylimasis bendradarbis Epafras, kuris mane pavaduoja kaip ištikimas Kristaus tarnas. Jis ir davė žinią mums apie Dvasios įkvėptą jūsų meilę.

Atliepiamoji psalmė (Ps 51, 10. 11)

P.  Viešpatie, tavo gailestingumu vilsiuos per amžius.

Aš – kaip alyvos žaliuojantis medis Dievo buveinėj –
gailestinguoju Dievu nuolat vilsiuos per amžius. – P.

Tave šlovinsiu amžiais,
kad tavo taip sutvarkyta,
aukštinsiu tavąjį vardą, tavo gerumą
tavo šventiesiems. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Plg. Lk 4, 18–19)

P.  Aleliuja. – Mane Viešpats siuntė nešti geros naujienos vargdieniams,
                     skelbti belaisviams išvadavimo. – P. Aleliuja.

Evangelija (Lk 4, 38–44)

    Iš sinagogos Jėzus atėjo į Simono namus. Simono uošvė labai karščiavo, ir namiškiai prašė jai pagalbos.
    Atsistojęs prie jos galvūgalio, jis sudraudė karštinę, ir toji pasiliovė. Moteris tuojau atsikėlusi ėmė jiems tarnauti.
    Saulei leidžiantis, visi, kurie turėjo ligonių, įvairiomis ligomis sergančių, vedė juos prie Jėzaus. O jis gydė, ant kiekvieno uždėdamas rankas.
    Iš daugelio išeidavo demonai, šaukdami: „Tu Dievo Sūnus!“ Jis drausdavo juos, kad šito nesakytų; mat jie žinojo jį esant Mesiją.
    Dienai išaušus, Jėzus nukeliavo į negyvenamą vietą. Bet minios jo ieškojo ir jį pasivijo. Žmonės mėgino Jėzų sulaikyti, kad jų nepaliktų.
    O jis jiems pasakė: „Ir kitiems miestams aš turiu skelbti gerąją naujieną apie Dievo karalystę, nes tam ir esu siųstas“.
    Ir jis skelbė žodį Judėjos sinagogoje.