XXI eilinė savaitė
Trečiadienis

Pirmasis skaitinys (1 Tes 2, 9–13)

    Jūs, broliai, atsimenate mūsų triūsą ir pastangas: dirbdami per dienas ir naktis, kad neapsunkintume nė vieno iš jūsų, skelbėme jums Dievo Evangeliją. Ir jūs, ir Dievas gali paliudyti, kaip šventai, teisingai ir nepriekaištingai elgėmės su jumis, įtikėjusiais. Jūs žinote, kaip mes kiekvieną iš jūsų, tarsi tėvas savo vaikus, raginome, kalbinome, maldavome, kad elgtumėtės, kaip dera akyse Dievo, kuris jus šaukia į karalystę ir šlovę.
    Todėl mes be paliovos dėkojame Dievui, kad, priėmę mūsų paskelbtąjį Dievo žodį, jūs priėmėte jį ne kaip žmogaus žodį – bet, kas jis iš tikro yra – kaip Dievo žodį, kuris ir veikia jumyse, tikintieji.

Atliepiamoji psalmė (Ps 138, 7–12)

P. Ištyręs esi mane, Dieve, pažįsti.

Kur aš pasislėpsiu nuo tavo dvasios,
Kur nuo tavo veido pabėgsiu?!
Jei žengsiu į dangų, ir tu tenai būsi,
Jei leisiuos mirties karalijon, tavęs neišvengsiu. – P.

Jeigu aušros sparnus pasiimsiu
Ir nulėksiu, kur baigiasi jūros, –
Ir tenai vedžios mane tavo rankos,
Laikys mane tava dešinioji. – P.

Jei tarčiau: tamsybės, apsiauskit,
ir šviesa aplinkui mane naktim tepavirsta, –
tai ir tamsybės – tau ne tamsybės,
tau naktį šviesu lygiai dieną. – P.

Posmelis prieš evangeliją (1 Jn 2, 5)

P. Aleliuja. – Kas laikosi Kristaus žodžių,
                     tas iš tiesų tobulai myli Dievą. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mt 23, 27–32)

    Jėzus kalbėjo:
    „Vargas jums, veidmainiai Rašto aiškintojai ir fariziejai! Jūs panašūs į pabaltintus antkapius, kurie iš paviršiaus gražiai atrodo, o viduje pilni numirėlių kaulų ir visokių nešvarumų. Taip ir jūs iš paviršiaus atrodote žmonėms teisūs, o viduje esate pilni veidmainystės ir nedorumo.
    Vargas jums, veidmainiai Rašto aiškintojai ir fariziejai! Jūs statote pranašams antkapius, puošiate teisiųjų paminklus ir sakote: 'Jei būtume gyvenę savo protėvių dienomis, nebūtume kartu su jais susitepę pranašų krauju'. Taigi jūs patys prieš save liudijate, jog esate pranašų žudytojų vaikai. Pripildykite gi savo tėvų saiką!“