XV eilinė savaitė
Šeštadienis


Pirmasis skaitinys (Iš 12, 37–42)

    Izraelitai iškeliavo iš Ramzeso į Sukotą. Pėsčių jų buvo šeši šimtai tūkstančių vyrų, neskaitant šeimynos. Su jais patraukė minia iš pritapusios liaudies, taipogi avys ir ožkos bei karvės – didžiulė daugybė galvijų. Iš Egipte pasiimtos tešlos jie išsikepė neraugintos duonos plokštainių; tešla mat nebuvo įrūgusi, nes juos egiptiečiai išvarė, ir jie negalėjo ilgiau parauginti bei prisitaisyti maisto kelionei.
    Egipte izraelitai buvo išbuvę keturis šimtus trisdešimt metų. Praslinkus keturiems šimtams trisdešimt metų, kaip tik tą dieną visos Viešpaties pajėgos patraukė iš Egipto. Tai buvo naktis budėjimo Viešpačiui, kada šis juos išvedė iš Egipto. Tai toji naktis, kurią izraelitai per visas savo kartas privalo budėdami švęsti Viešpaties garbei.

Atliepiamoji psalmė (Ps 135, 1. 23–24. 10–15)

Dėkokite Viešpačiui, nes jisai geras,
P.  Jis maloningas per amžius!

Atsimena mus, nelaimių prispaustus,
P.  Jis maloningas per amžius!

Iš priešų mus išvaduoja,
P.  Jis maloningas per amžius!

Pirmagimius Egipto išklojo,
P.  Jis maloningas per amžius!

Ir išvedė iš ten Izraelį,
P.  Jis maloningas per amžius!

Galingąja savo ranka, iškelta dešiniąja,
P.  Jis maloningas per amžius!

Jis perkirto Raudonąją jūrą,
P.  Jis maloningas per amžius!

Ir pervedė ja Izraelį,
P.  Jis maloningas per amžius!

Parklupdė joje faraoną ir jo galybę,
P.  Jis maloningas per amžius!

Posmelis prieš evangeliją (2 Kor 5, 19)

P.  Aleliuja. – Dievas Kristuje sutaikino su savimi žmones
                       ir patikėjo mums sutaikinimo žinią. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mt 12, 14–21)

    Išėję iš sinagogos fariziejai susimokė Jėzų pražudyti.
    Tai žinodamas, Jėzus pasitraukė iš ten. Daugelis sekė paskui jį, ir jis visus gydė, bet įspėdavo, kad jo negarsintų. Taip turėjo išsipildyti pranašo Izaijo žodžiai:
    „Štai mano išrinktasis tarnas, mano mylimasis, kuriuo gėrisi mano siela. Aš suteiksiu jam savo dvasios, ir jis skelbs tautoms tikrąją tiesą. Jis nesiginčys, nešauks, ir negirdės niekas gatvėse jo balso. Jis nenulauš palūžusios nendrės ir neužgesins gruzdančio dagčio, kol neatneš teisybei laimėjimo; o jo vardas teiks viltį tautoms!“