XV eilinė savaitė
Ketvirtadienis


Pirmasis skaitinys (Iš 3, 13–20)

    Mozė paklausė Dievą, kalbėjusį iš erškėtyno: „Kai aš nueisiu pas izraelitus ir jiems pasakysiu: 'Pas jus mane siuntė jūsų tėvų Dievas', ir jie mane klaus: 'O kuo jis vardu?', ką jiems tada pasakysiu?“ Dievas Mozei atsakė: „Esu AŠ ESU!“ Ir tęsė: „Taip ir sakyk izraelitams: 'Pas jus AŠ ESU mane siuntė'“.
    Toliau Dievas Mozei bylojo: „Tu šitaip kalbėk izraelitams: 'Pas jus mane siuntė jūsų tėvų Dievas – Abraomo Dievas, Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas – Jahvė (JIS YRA). Toks mano vardas visiems laikams, taip aš vadinsiuos iš kartos į kartą'.
    Tad eik ir, sukvietęs Izraelio seniūnus, sakyk jiems: 'Man pasirodė Jahvė, jūsų tėvų Dievas – Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievas – ir pasakė: 'Aš jus stebėjau ir visa mačiau, kas su jumis Egipte yra daroma. Todėl aš nusprendžiau išvesti jus iš vergijos, iš Egipto, į kenaanitų, hetitų, amoritų, perizitų, hivitų ir jebuzitų kraštą,– į šalį, kur upėmis plūsta pienas ir medus. Tavęs jie klausys. Tada tu nueik su Izraelio seniūnais pas Egipto karalių ir pasakyk jam: 'Mums apsireiškė hebrajų Dievas Jahvė. Dabar mes norėtume tris dienas kelio nuvykti į tyrus ir ten savo Dievui Jahvei aukoti auką.
    Žinau, kad Egipto karalius neleis jums keliauti, nebent bus priverstas stiprios rankos. Todėl aš ištiesiu savo ranką ir plaksiu egiptiečius visokiais stebuklais, kuriuos aš tarp jų padarysiu. Tada jis paleis jus“.

Atliepiamoji psalmė (Ps 104, 1. 5. 8–9. 24–27)

P.  Amžiais atmena Viešpats sandorą savo.

Iškilmingiausiai Viešpatį garbinkit,
sveikinkit jo šventąjį vardą,
skelbkit tautoms didingus jo darbus.
Vis atsiminkit jo nuostabius darbus,
jo stebuklus, jo lūpų tartą sprendimą. – P.

Amžiais jis atmena sandorą savo,
pažadą, duotą kartoms tūkstantinėms:
Sutartį, su Abraomu sudarytą,
priesaiką, duotą kilniam Izaokui. – P.

Viešpats pagausino savo tautą,
ji tapo tvirtesnė už priešus.
Egiptiečių širdys pablūdo,
ėmė Dievo tautos neapkęsti,
jo tarnus engti klastingai. – P.

Siuntė tad Viešpats Mozę, savąjį tarną,
ir Aaroną, savo parinktą žmogų.
Jie ten pridarė aibę stebuklų,
Chamo šaly – nuostabiausių dalykų. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Mt 11, 28)

P.  Aleliuja. – Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti:
                       aš jus atgaivinsiu! – sako Viešpats. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mt 11, 28 – 30)

    Anuo metu Jėzus bylojo:
    „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu! Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs 'rasite savo sieloms atgaivą'. Mano jungas švelnus, mano našta lengva“.